Македонски   English   Shqip  


 

E-SHËNDET
KARTELA ELEKTRONIKE E SHËNDETËSISË

Hyrje dhe sqarim i Sistemit të kartelës elektronike të shëndetësisë
Ministria e shëndetësisë zbaton projekte për implementimin e Sistemit të Integruar Informatik Shëndetësor (SIISH) dhe Sistemit për kartela elektronike të shëndetësisë (SKESH). Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë (më tej FSSHM) është njëri nga pjesëmarrësit më të rëndësishëm në implementimin e Sistemit të Integruar Informatik Shëndetësor dhe Sistemin për kartela elektronike shëndetësore. 

Lajme dhe shpallje për KESH 

Lëshimi i KESH 

Dokumentacioni i nevojshëm për lëshim të kartelës elektronike të shëndetësisë

Dispozitat ligjore për KESH 


Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës për sigurim shëndetësor dhe për mënyrën e lëshimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të saj si dhe dëshmia për kontributin e paguar për sigurim shëndetësor të detyrueshëm (Gazeta zyrtare nr. 159 e vitit 2010)
Rregullore  për formën dhe përmbajtjen e kartelës për sigurim shëndetësor dhe për mënyrën e lëshimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të saj si dhe dëshmia për kontributin e paguar për sigurim shëndetësor të detyrueshëm (Gazeta zyrtare nr. 62 e vitit 2011)

  Dokumentacioni i përdoruesve të KESH 


Udhëzim për plotësim të kërkesës individuale për kartelë elektronike...merre

 

  Instalime dhe përdorimi i KESH 


Instalim të softuerit për klientët për përdorim të KESH...merre
Drajvera për lexues të kartelave të mençura OMNI KEY

 - drajver për  Windows xp (merre)
 - drajver për  Windows 7 32 bit (merre)
 - drajver për  Windows 7 64 bit (merre)


    Forma KESH 


Kërkesë grupore për lëshim të KESH...merre
Kërkesë individuale për lëshim të KESH...merre
Kërkesë individuale për lëshim të KESH për të pensionuarit...merre

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro