Македонски   English   Shqip  


 

 FORMA/FORMULARË PËR PERSONAT E SIGURUAR

Forma për personat e siguruar
Të nderuar të siguruar, Ju njoftojmë se format e publikuara në vijim, kanë mundësi që të plotësohen në formë elektronike.
1. Forma MR1 Kërkesë për të drejtën e rehabilitimit të specializuar medicinal
                           1.1 Udhëzim për plotësimin e formës

2. Forma N1    Kërkesë për kompensim të pagës për shkak të sëmundjes/lëndimit/kujdesit
                           2.1 Udhëzim për plotësimin e formës
3. Forma N2      Kërkesë për kompensim të pagës për shkak të shtatzënisë dhe lindjes
                           3.1 Udhëzim për plotësimin e formës
4. Forma R3      Kërkesë për kompensim (rimbursim të mjeteve) të kostos së rrugës
                           4.1 Udhëzim për plotësimin e formës

5. Forma R2      Kërkesë për kompensim (rimbursim të mjeteve) për barëra
                           5.1 Udhëzim për plotësimin e formës

6. Forma R1      Kërkesë për kompensim (rimbursim të mjeteve) për materiale standarde të vendosura ose furnizimeve të veglave mjekësore
                           6.1 Udhëzim për plotësimin e formës

7. Forma P1      Kërkesë për lirim nga participimi
                           7.1 Udhëzim për plotësimin e formës

8. Forma L1      Kërkesë për mjekim spitalor jashtë shtetit
                           8.1 Udhëzim për plotësimin e formës
9. Forma D1      Kërkesë për lëshim të formës dygjuhësore për punonjësit e referuar për punë të përkohshme në ndonjë shtet me të cilin R.M-së ka arritur Marrëveshje për sigurim social
                           9.1 Udhëzim për plotësimin e formës
10. Forma LZ     Kërkesë për kompensim të mjeteve të përdorura për shërbime shëndetësore jashtë shtetit – rastet urgjente
                           10.1 Udhëzim për plotësimin e formës
11. Forma PP1   Kërkesë për lëshim të formës dygjuhësore për realizim të së drejtës për sigurim shëndetësor, gjatë kohës së qëndrimit të përkohshëm (privat apo udhëtim zyrtar, qëndrim studentor, shkollim, trajnim profesional, bashkëpunim shkencor dhe kulturor dhe të ngjashme) në ndonjë shtet me të cilin R.M-së ka arritur Marrëveshje për sigurim social.
                           11.1 Udhëzim për plotësimin e formës
12. Forma BD   Kërkesë për marrjen e vendimit pas kërkesës së dorëzuar për realizimin e të drejtës për sigurim shëndetësor të detyrueshëm
                           12.1 Udhëzim për plotësimin e formës
13. Forma L2    Kërkesë për vazhdim të mjekimit jashtë shtetit dhe/ose njohje e kostove shtesë
                           13.1 Udhëzim për plotësimin e formës
14. Forma L4     Kërkesë për shikim kontrollues jashtë shtetit pas realizimit të mjekimit spitalor jashtë shtetit me mbulesë të FSSHM-së
                           14.1 Udhëzim për plotësimin e formës
15. Forma L5     Kërkesë për kompensim të mjeteve për transportimin e personit të vdekur gjatë mjekimit spitalor jashtë shtetit me mbulesë të FSSHM-së
                           15.1 Udhëzim për plotësimin e formës
16. ZO-1             Forma për sigurim shëndetësor të detyrueshëm
                           16.1 Udhëzim për plotësimin e formës
Format në vijim, nuk kanë mundësi për tu plotësuar në formë elektronike.

NP-1 Forma   Vërtetim për shumën e pagës së paguar së të siguruarit
Vërejtje: Forma dorëzohet për kërkesë të kompensimit të pagës për sëmundjet të cilat kanë filluar para datës 01.01.2009


Forma për persona të siguruar për procedurën In-Vitro

INFORMATA DHE FORMA PËR NDIHMESË BIOMEDICINALE PËR FERTILIZIM

1. Forma1  KËRKESË për realizimin e të drejtës për ndihmesë biomedicinale për fertilizim (NBF)

2. Forma2 PROTOKOL për shërbimet e kryera shëndetësore të cilat i mbulon FONDI, për ndihmesë biomedicinale për fertilizim

3. Forma3 PROPOZIM për realizimin e të drejtës për ndihmesë biomedicinale për fertilizim (NBF)

4. Forma 4  DEKLARATË

A. LIRIMI NGA PARTICIPIMI
Б. Nga participimi, në pajtim me nenin 34 të Ligjit për sigurim shëndetësor, lirohen:

-  personat e siguruar për shikim mjekësor tek mjeku i zgjedhur dhe thirrjeve emergjente për ndihmë mjekësore;

- fëmijët me nevoja të veçanta, sipas parimeve të kujdesit social;

-   përdoruesit e ndihmës së vazhdueshme sociale, personat e vendosur në institucione për kujdes social dhe në familje tjera, sipas parimeve të kujdesit social, me përjashtim të barërave nga lista e barërave të dhëna me recetë në kujdesin shëndetësor primar dhe për mjekim jashtë shtetit;

-  personat e sëmurë mentalisht të vendosur në spitale psikiatrike të cilët nuk kanë kujdes prindëror dhe

-  personat e siguruar të cilët gjatë vitit kalendarik kanë paguar participim në kujdesin e veçantë – konsultativ dhe kujdesin shëndetësor spitalor, me përjashtim të barërave nga lista e barërave të dhëna me recetë në kujdesin shëndetësor primar dhe për mjekim jashtë shtetit, me shumë më të lartë se 70% nga rroga mesatare e Republikës, gjatë vitit të kaluar.

Nga participimi lirohen edhe fëmijët deri në moshë 18 vjeçare dhe personat e siguruar të cilët kanë nevojë për proteza për ekstremitete të lartme dhe të poshtme, pajisje ortopedike dhe karrocave invalidore, dhe nga ndihmesat medicinale për funksionim të shkarkimeve fiziologjike.

Programet për kujdes shëndetësor preventiv dhe për mjekim të sëmundjeve të caktuara më të rënda të cilët kanë qëllim kujdesin shëndetësor të gjithë popullatës, së miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, implementohen dhe janë në juridiksion të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë.

B. PAGESA E PARTICIPIMIT
B. Personat e siguruar participojnë me mjete personale gjatë përdorimit të shërbimeve shëndetësore dhe barërave, por deri në 20% të vlerës mesatare të kostos totale për shërbim shëndetësor, gjegjësisht barërave.
Për shërbimet shëndetësore për mjekim jashtë shtetit të miratuar, personi i siguruar participon me 20% të kostos totale.

Shumën e participimit në shumë fikse, përkundër proporcionales së çmimeve të shërbimeve, e verifikon FONDI.

Personat e siguruar participojnë deri në 50% të çmimit të verifikuar të protezave, pajisjeve ortopedike dhe pajisjeve tjera ndihmuese dhe veglat mjekësore, të bëra nga materiale standarde.

Shumën e participimit e verifikon Fondi me akt të përgjithshëm.

4. RAPORTE, ANALIZA DHE RISHIKIME
Raporte,analiza dhe rishikime  


Raporte vjetore për punën e Fondit për sigurim Shëndetësor të sigurimit shëndetësor të Maqedonisë dhe analiza për funksionimin ekonomik-financiar të Fondit dhe institucioneve publike të shëndetësisë
 
Raporte për funksionimin e grupacionit DRG
Raporte për kryerjen e kontrolleve financiare në IPSH-të, për periudhë të caktuar
Raporte Mujore për realizimin e mjeteve nga Buxheti i Fondit dhe Buxhetet e IPSH-ve për muaj
Analiza për realizimin e mjeteve nga Buxheti i Fondit dhe Buxhetet e IPSH-ve, për periudhë të caktuar
Rishikime të personave të siguruar sipas grupmoshës, baza e sigurimit dhe njësitë rajonale të FSSHM-së në vitin 2011
Raport për kontrollet e kryera nga Sektorit për Kontroll
Bilten Informues i Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë


RAPORTE FSSHM

Raport vjetor për punën e Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë dhe analizë për funksionimin ekonomik-financiar të Fondit dhe institucioneve publike shëndetësore:
   Raport vjetor për vitin 2010
   Raport vjetor për vitin 2009
   Raport vjetor për vitin 2008
   Raport vjetor për vitin 2007
   Raport vjetor për vitin 2006
   Raport vjetor për vitin 2005
   Raport vjetor për vitin 2004
   Raport vjetor për vitin 2003

TË DHËNA RRETH GRUPACIONIT DRG

Viti 2011
Raport për funksionimin e DRG për periudhën janar – shtator të vitit 2011 (merre)

Raport për funksionimin e DRG për periudhën janar – qershor të vitit 2011 (merre)
Viti 2010 
Shfrytëzimi i shtretërve spitalorë për pacientët e sëmurë-akutë të shtrire dhe numri i pacientëve për mjek dhe motër medicinale, në institucionet publike të shëndetësisë në vitin 2010 (më shumë)

Raport vjetor për funksionimin e DRG për vitin 2010 (i korrigjuar teknikisht) (merre)

Raport për funksionimin e DRG për periudhën janar – shtator të vitit 2010 (merre)
Raport për funksionimin e DRG për periudhën janar – qershor të vitit 2010 (merre)
Raport për funksionimin e DRG për periudhën janar – mars të vitit 2010 (merre)

Viti 2009 

Raport vjetor për funksionimin e DRG për vitin 2009 (merre)
Rezultate nga grupacioni për periudhën janar - mars të vitit 2009 (merre)
Rezultate nga grupacioni për periudhën janar - shtator të vitit 2009 (merre)

Raport vjetor nga kontrollet financiare të institucioneve publike të shëndetësisë, të kryera në periudhën

 janar-dhjetor të vitit 2010 (merre)
  Shtojca 1 e raportit (merre)
  Shtojca 2 e raportit (merre)
  Shtojca 3 e raportit (merre)
  Shtojca 4 e raportit (merre)
  Shtojca 5 e raportit (merre)
  Shtojca 6 e raportit (merre)
Raport nga kontrollet financiare të institucioneve publike të shëndetësisë, të kryera në periudhën
  janar-qershor të vitit 2011 (merre)
Raport nga kontrollet financiare të institucioneve publike të shëndetësisë, të kryera në periudhën
  janar-qershor të vitit 2010 (merre)

  Shtojca 1 e raportit (merre)
  Shtojca 1 e raportit (merre)
  Shtojca 1 e raportit (merre)
  Shtojca 1 e raportit (merre)

 RAPORTE FSSHM

Raport mujor për realizimin e mjeteve të Buxhetit të Fondit dhe buxheteve të Institucioneve Publike Shëndetësore
Viti 2011
 nëntor 2011 (merre)
 tetor 2011 (merre)
 gusht 2011 (merre)
 korrik 2011 (merre)
 maj 2011 (merre)
 prill 2011 (merre)
 shkurt 2011 (merre)
 janar 2011 (merre)
2010
  nëntor  2010 (merre)
  tetor  2010 (merre)
  gusht  2010 (merre)
  korrik  2010 (merre)
  maj 2010 (merre)
  prill 2010 (merre)
  shkurt 2010 (merre)
  janar 2010 (merre)

2009

  nëntor  2009 (merre)
  tetor  2009 (merre)
  gusht  2009 (merre)
  korrik  2009 (merre)

2007

  shkurt 2007 (merre)
  janar 2007 (merre)

Analizë për realizimin e mjeteve të Buxhetit të Fondit dhe buxheteve të IPSH-ve për:
Viti 2011
 janar-shtator të vitit 2011
 janar-qershor të vitit 2011
 janar-mars të vitit 2011


Viti 2010

   janar-dhjetor të vitit 2010
   janar-shtator të vitit 2010 
   janar-qershor të vitit 2010 
   janar-mars të vitit 2010 
Viti 2009

   janar-shtator të vitit 2009 
   janar-qershor 2009
   janar-mars 2009
Viti 2008

   janar-dhjetor 2008
   janar-shtator 2008
   janar-qershor 2008
   janar-mars 2008
Viti 2007

   janar-dhjetor
   janar-shtator
   janar-qershor 2007
   janar-mars 2007
Viti 2006

   janar-dhjetor 2006
   janar-mars 2006 

 RAPORTE FSSHM

Rishikime të personave të siguruar në vitin 2011:
  Rishikim i personave të siguruar sipas grupmoshave
  Rishikim i personave të siguruar sipas bazës së sigurimit (personale dhe anëtarë të familjes)
  Rishikim i personave të siguruar sipas Njësive rajonale të FSSHM-së
 
Rishikime të personave të siguruar në vitin 2012:
  Rishikim i personave të siguruar sipas grupmoshave
  Rishikim i personave të siguruar sipas bazës së sigurimit (personale dhe anëtarë të familjes)
  Rishikim i personave të siguruar sipas Njësive rajonale të FSSHM-së

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro