Македонски   English   Shqip  


 

Miresevini!

Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë është themeluar me Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.25/2000, 34/2000 dhe 96/2000) për zbatimin e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, si një institucion i cili kryen veprimtari me interes publik dhe autorizime publike të përcaktuara me ligj.

Nëpërmjet Ligjit për Sigurim Shëndetësor rregullohet sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe detyrimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e zbatimit të sigurimit shëndetësor... lexo më tepër

LAJMERIME DHE NJOFTIME PER PUBLIKUN DHE MEDIAT

(24.02.2021)
NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL1-COVID-19 nga mjeku i zgjedhur ...
më shumë

(14.08.2020)
Njoftim për personat e siguruar të Fondit dhe personat e autorizuar të institucioneve të kujdesit shëndetësor/personave juridikë të cilët kanë llogari transaksioni në Bankën Eurostandard AD Shkup ...
më shumë

(07.07.2020)
NJOFTIM - Reforma në kujdesin primar shëndetësor

(08.05.2020)
Njoftim - Për ISHP nga kujdesi shëndetësor specialistik - konsultativ

(30.04.2020)
Njoftim - Fondi i Sigurimit Shëndetësor, nga dita e nesërme 1 Maj, 2020  vë në funksion lëshimin  e barnave pa letër, përmes recetës elektronike e-Recetë për terapi kronike për të sëmurët kronikë.

(16.03.2020)
Njoftim - Masat e veprimit gjatë masës së parashikuar për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid-19 Koronavirus

(20.11.2019)
Njoftim  -Shënimi  i javës Botërore për përdorimin racional të antibiotikëve, 18-24 Nëntor 2019 

(08.11.2019)
Njoftim  - Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut “Zemra e Fondit”

(30.10.2019)
Njoftim  - Rritja e vlerës së kapitacionit dhe përmirësimi i kualitetit në kujdesin shëndetësor primar

(30.09.2019)
Njoftim  - Nga 1 Tetori 2019 barna me recetë - për çdo ditë gjatë muajit

(12.09.2019)
Njoftim Furnizim i rregullt me barna me recetë për të gjithë të siguruarit – heqja e kuotave për barnatoret

(10.09.2019)
Njoftim në lidhje me furnizimin e barnave me recetë

(02.09.2019)
Njoftim në lidhje me kuotat e barnatoreve

(06.08.2019)
Njoftim në lidhje me sigurimin e plotë të barnave që jepen me recetë në kuadër të Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut

(18.02.2019)
Rritja e kuotave për barnatoret në vlerë prej 12.000 denarë për muajin shkurt

 

Аrhiva e Lajmërimeve dhe njoftimeve 

LAJMERIME NGA FSSHM PER INSTITUCIONET SHENDETESORE

(08.01.2021)
NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL 1 - COVID-19 nga mjeku i zgjedhur ... më shumë

Formulari – UL1 COVID-19 ... merrni formularin

(26.06.2020)
NJOFTIM - për nënshkrimin e eRecetës me çertifikatë të kualifikuar digjitale (token) ... më shumë

NJOFTIM - për nënshkrim me çertifikatë të kualifikuar digjitale (token) të farmacistit/teknikut farmaceutik gjatë lëshimit të ilaçit me eRecetë ... më shumë

(19.06.2020)
NJOFTIM -  për aktivitetet e  ndërmarra nga Fondi gjatë periudhës së masës së dhënë për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid – 19 (Koronavirusit) në punën e institucioneve shëndetësore ... më shumë

(08.05.2020)
Njoftim - Për ISHP nga kujdesi shëndetësor specialistik - konsultativ ... më shumë

(31.03.2020)
Njoftim - për mjekët e përzgjedhur gjinekologë dhe stomatologë ... më shumë

(01.08.2018)
Njoftim për gjinekologet primarë ... më shumë

(19.03.2018)
Informacion në lidhje me kërkesat e Shoqatës së Gjinekologëve privat në Republikën e Maqedonisë ... më shumë

(07.02.2018)
Njoftim për ofruesit e shërbimeve shëndetësore ... më shumë

(07.12.2016)
Thirrje publike për subjektet juridike (shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore - barnatoret) për lidhje të marrëveshjeve/anekseve të marrëveshjeve për dhënie të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera ... më shumë

(04.01.2015)
Vendimi për ndryshimin e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2016 ... më shumë

 (01.12.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

 (07.10.2015)

Vendim për përcaktimin e çmimeve referente të barnave …...më shumë


 
(11.09.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

(11.06.2015)
Dorëzimi i të dhënave për realizimin e qëllimeve të mjekëve të mjeklësisë primare
...më shumë

NA NDIQNI:

 

 

 
Kërko


Video Prezentime për e-shërbimet të FSSHM

SERVISI "SIGURIMI IM" 


Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro