Македонски   English   Shqip  


 

Qasje e lirë në informata me karakter publik

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik (Official. Gazeta nr. 13/06 dhe nr. 6/10) dhe neni 12, paragrafi 4, linjë 12 i Statutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (GZ. Gazeta No. . 27/2012) Drejtori i Zgjidhjes sigurimit shëndetësor emëron personat e mëposhtme të kontaktit:


Për informacion publik në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga sigurimi shëndetësor;

Znj Emilia Bozhinovska, Shef i Departamentit për sigurimin shëndetësor
Kontakti: emilijaz@fzo.org.mk

Z. Blerim Osmani, bashkëpunëtor profesional për kontratat  me institucionet shëndetësore
Kontakti: blerimo@fzo.org.mk

Kërkesa për qasje në informim publik ... shkarko

 

Lista e informacioneve me karakter publik me të cilët disponon FSSHM-ja
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro