Македонски   English   Shqip  


 
Контакт ФЗОМ

Работна позиција

Име и презиме

Телефон

Email

КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРОТ

Генерален Директор

Данаил Дончев

3289054

doncev@fzo.org.mk

Генерален Директор

Орхан Рамадани

3289054

orhanr@fzo.org.mk

Шеф на кабинет

Фатиме Идризи

3289068

 fatimei@fzo.org.mk

Шеф на кабинет

Цвете Серафимоски

 

cvetes@fzo.org.mk 

Советник на Директорот

***

 

 

Советник на Директорот

***

 

Советник на Директорот

***

Советник на Директорот

Игор Нелоски

3289087

igorn@fzo.org.mk

Советник на Директорот за ортопедски помагала

Даниела Стојановска Џинговска

3289014

danielas@fzo.org.mk

Советник на Директорот

***

 

 

Советник на Директорот за односи со јавноста

Мимоза Гугуловска

3289052

mimozag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Главен внатрешен ревизор

***

 

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Директор на Сектор за правни работи

Јасминка Смилевска

3289002

jasminkas@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Раководител на Одделение за договори со здравствени установи

Фатон Мемети

3289021

 fatonm@fzo.org.mk

Оддел за примарна здравствена заштита

Шеф на Оддел за примарна здравствена заштита

***

 

 

Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Шеф на Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Цветанка Ампова

3289022

cvetankaa@fzo.org.mk

Оддел за болничка здравствена заштита

Шеф на оддел за болничка здравствена заштита

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на одделение за здравствено осигурување и нормативно правни работи

Даниела Јовческа Ѓуровска

3289028 

 danielaj@fzo.org.mk

Оддел за нормативно правни работи

Шеф на Оддел за нормативно правни работи

***

 

 

Оддел за здравствено осигурување

Шеф на Оддел за здравствено осигурување

Емилија Божиновска

3289034

emilijaz@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГРЕС И СУДСКИ ПОСТАПКИ

Раководител на Одделение за регрес и судски постапки

Христо Трповски

3289037

hristot@fzo.org.mk

Оддел за регрес

Шеф на оддел за регрес

***

 

 

Оддел за поведување и следење на судски постапки

Шеф на Оддел за поведување и следење на судски постапки

***

 

 

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Директор на Сектор за управување со човечки ресурси

 Адем Авзиу

3289058 

adema@fzo.org.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Лидија Маркузанова

3289036

lidijam@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Директор на Сектор за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Вулнет Мурсели

3289023

vulnetm@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Раководител на Одделение за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Дијана Василеска

3289073

dijanav@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА

Директор на Сектор за контрола

Зоран Крајоски

3289097

zorank@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за контрола

Реџеп Љусијани

3289005

rexhepl@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Даниела Каркински

3289087

danielao@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од специјалистичко-консултативна здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од специјалистичко-консултативна здравствена заштита

***

 

 

Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Ана Митевска

3289011

anab@fzo.org.mk

Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Шеф на Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Луиза Јакимовска

3289009

luizaj@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за внатрешна контрола

Вера Митровска

 

veram@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЖУРНА И МОБИЛНА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за дежурна и мобилна контрола

Лила Коџоман

3289005

lilak@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА

Директор на Сектор за фармација

Кристина Христова

3289074

kristinah@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФАРМАЦИЈА

Раководител на Одделение за фармација

***

 

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Директор на Сектор за финансиски прашања

Миле Сугарев

3289052 

miles@fzo.org.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ

Раководител на Одделение за буџетска координација и преговарање

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА

Раководител на Одделение за план и анализа

Владимир Димковски

3289069

vladimird@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска и финансиска контрола

Снежана Ќовкароска Шилоска

3289029

zanek@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ТРЕЗОР

Директор на Сектор за сметководство и трезор

Aрбен Салии

3289059 

arbens@fzo.org.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за сметководствени работи

Славица Костовска

3289063

slavicak@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

Раководител на Одделение за трезорско работење

Цвета Дуковска

3289044

cvetad@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Директор на Сектор за јавни набавки

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за јавни набавки

Татјана Сугарева

3289015

tatjanas@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКА

Директор на Сектор за информатика

Гоце Гаврилов

3289014

goce@fzo.org.mk

Офицер за сигурност на информациониот систем

Татјана Ѓоргиева

3289060

tatjanag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕР, СИСТЕМСКИ СОФТВЕР И КОМУНИКАЦИИ

Раководител за хардвер, системски софтвер и комуникации

***

 

 

Оддел за системски софтвер

Шеф на Оддел за системски совтвер

***

 

 

Оддел за хардвер и комуникации

Шеф на Оддел за хардвер и комуникации

***

 

 

Оддел за бази на податоци

Шеф на Оддел за бази на податоци

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ, АНАЛИТИКА, ДСГ И ТРЕЗОР

Раководител на Одделение за проектирање и програмирање, аналитика, ДСГ и трезор

Татјана Георгиева

3289071

tatjanag@fzo.org.mk

Оддел за апликативен софтвер

Шеф на оддел за апликативен софтвер

***

 

 

Оддел за аналитика и ДСГ

Шеф на Оддел за аналитика и ДСГ

***

Оддел за трезорско работење

Шеф на Оддел за трезорско работење

***

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА

Раководител на Одделение за електронска здравствена картичка

Благоје Дончев

3289026

blagojdo@fzo.org.mk

Оддел за имплементација на електронска здравствена картичка

Шеф на Оддел за имплементација на електронска здравствена картичка

***

Оддел за корисничка подршка

Шеф на Оддел за корисничка подршка

***

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА СО ПОДРАЧНИТЕ СЛУЖБИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Раководител на Одделение за координација со подрачните служби и административно техничка подршка

Ардиан Решиди

3289075

ardianr@fzo.org.mk

 

 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини