Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата

 Правилници во 2016

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 187 од 12.10.2016 година)

 Правилници во 2015

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 96 од 11.06.2015 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 64 од 21.04.2015 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 18 од 09.02.2015 година)

 Правилници во 2014

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 141 од 24.09.2014 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 138 од 17.09.2014 година

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.34 од 17.02.2014 година

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.156 од 24.10.2014 година)

 Правилници во 2013

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.172 од 11.12.2013 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.119 од 29.08.2013 година

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.88 од 20.06.2013 година

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.64 од 02.05.2013 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.57 од 18.04.2013 година).

Правилници во 2012

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.5 од 12.01.2012 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.29 од 28.02.2012 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.54 од 28.02.2012 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.138 од 06.11.2012 година).

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од здравствено осигурување (Сл. весник бр.164 од 24.12.2012 година)

Правилници во 2011

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.105  од 01.08.2011 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување-ИСПРАВКА (Сл. весник бр.115 од 29.08.2011 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување-ИСПРАВКА (Сл. весник бр.144 од 17.10.2011 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.181 од 2011 година)

Правилници во 2010

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.30 од 13.03.2006 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување - Прецистен (Сл. весник бр.115 од 25.09.2007 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.132 од 31.10.2007 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.59 од 09.05.2008 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.64 од 22.05.2008 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.128 од 2008 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.149 од 01.12.2008 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.164 од 2008 година).

Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.7 од 2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.22 од 2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.73 од 2009 година).

Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување  (Сл. весник бр.74 од 2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.116 од 2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.139 од 19.11.2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.140 од 20.11.2009 година).

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр. 9 од 22.01.2010 година). 

Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.13 од 01.02.2010 година). 

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.44 од 31.03.2010 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.81 од 31.03.2010 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.105 од 05.08.2010 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.154 од 30.11.2010 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Неофицијален пречистен текст)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник бр.171 од 30.12.2010 година)

Одлука за  утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното  здравствено осигурување

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 133 од 30.09.2011 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 5 од 12.01.2012 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 29 од 28.02.2012)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 64 од 02.05.2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 88 од 20.06.2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 138  од 09.10.2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 165 од 28.11.2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 34 од 2014 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 138 од 2014 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 141 од 2014 )

Исправка на ослука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 138 од 2014 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 11 од 2015)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 96 од 2015)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини