Македонски   English   Shqip  


 

Përdorimi i shërbimeve shëndetësore në Republikën e  Maqedonisë me vendet me të cilat ka marrëveshje për sgurimin social

 

Përsonat e siguruar jashtë vendit gjatë qëndrimit të përkohshëm në Republikën e Maqedonisë ( si   punë të përkohshme, udhëtim privat ose biznesi, qëndrime  studimore, arsimim, trajnimi profesional, ndërkombëtar - bashkëpunimin teknik, shkencor dhe kulturor- ndërkombëtar në bazë të vertetimeve dygjuhesore, mund të përdorin  shërbimet urgjente dhe të domosdoshme shëndetësore.

Shërbimet shëndetësore mund të përdoret në të gjitha institucionet shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin,  e që kompenzohet nga mbartësi i sigurimit të jashtëm shëndetësor.

Format dygjuhësh,- vertetime   për të realizuar të drejtën e shërbimeve shëndetësore në vendet:

 

 

Shteti

Referim për pune te përkohshme

Udhetime private ose zyrtare dhe e ngajsme

Mjekimi

Аustrija

А/МК 3 и А/МК 6

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

А/МК 3-А

Belgjika

BЕ/RМ 128

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

Bosnja dhe Hercegovina

BiH / RM 4 ose BiH / RМ 4А

Bih / RM 3

 

Bugarija

RB/RM 114

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

Gjermanija

RM/D 111  dhe  RM/D 123

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

RM/D 112

Italija

It.3 ose It.7

It.7

It.8

Luksemburgu

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

L/RM 112

Polonija

PL / RM 111

 

 

Slovenija

SI / RM 5

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

SI / RM 4 *

Srbija

SRB / RM 128

SRB / RM 111

 

Turkija

ТR / RM 4

ТR / RM 4

 

Franca

SE 21-04 dhe /ose  SЕ 21-04A

SE 21-04 dhe /ose SЕ 21-04A

 

Hollanda

NL / RM 111

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

 

Kroacija

HR /RM  4

HR / RM 3

HR / RM 9 *

Mali I Zi

MNE / RM 128

МNE / RM 111

МNE / RM 112

Çekija

CZ / RM 111

Kartela Evropjane për sigurimin shëndetësore

CZ / RM 112


[1]
 përsonat e siguruar për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore do të paguajnë vetëm participim ( barazohen me përsonat e siguruar të FSSHM )

*pritet përdorimi i sërishëm i formularit dygjuhesor

 

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro