Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2011 година

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА ОД ФЗОМ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА 2011 ГОДИНА

(30.12.2011)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ
Соопштение за давателите на здравствени услуги во болничка здравствена заштита за здравствени услуги кои не се вршат во јавните здравствени установи и за кои фондот нема склучено договор со приватни здравствени установи по референтни цени...повеќе

Понуда за Рамковен договор 2012...повеќе

(23.12.2011)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови бр. 02-18660/10 од 15.12.2011 година...повеќе

(15.12.2011)
Анализа на остварени цели во ЈЗУ и ПЗУ за 2010-2011 година...повеќе

(12.12.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПОВИСОКО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Известување до избраните лекари за измена и дополнување на начинот на упатување на пациенти на повисоко ниво на здравствена заштита...повеќе

(05.12.2011)
Изглед на фактура за примарни пакети за здравствените домови со последната промена на цените...преземи примерок

(02.12.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Ве потсетуваме дека новите референтни цени за биохемиските анализи објавени во Службен весник бр. 153 од 03.11.2011 година...повеќе

(15.11.2011)
Записник од одржаниот состанок со најголемите програмерски компании кои го изработуваат апликативното решение во приватните здравствени установи за лекарите кои работата во ПЗЗ...повеќе

(07.11.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Режим на препишување и препораки од специјалистичко-консултативна здравствена заштита...повеќе

(01.11.2011)
Обрасци за изготвување на годишен финансиски план на приходи и расходи на ЈЗУ за 2012 година...преземи

Упатство за новиот рецептен образец за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ..повеќе

(31.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ ЗА УСЛУГИ
Известување за одложување на примената на дел од новите обрасци кои произлегуваат од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување...
повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ДАВАТЕЛИ ЗА УСЛУГИ
Ве известуваме дека се одложува примената на Одлуката за изменување  и дополнување  на oдлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите...повеќе

(06.10.2011)
Известување во врска со новите обрасци кои произлегуваат од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување и Правилникот за користење на здравствени услуги во странство...повеќе

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

(20.09.2011)
Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (со важност од 01.10.2011) ...повеќе

(01.09.2011)
МНОГУ ВАЖНО ЗА ДАВАТЕЛИ ЗА УСЛУГИ
Известување за остварување на правото на придружник на хоспитализирано дете  до три годишна возраст ...повеќе
Известување за начинот на упатување на повисоко ниво на здравствена заштита...повеќе

Известување за начинот на остварување на правото на медицинска рехабилитација...повеќе

(31.08.2011)
Предлог Правилник за начинот и методологијата на утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот
(Забелешки по овој предлог правилник можат да се достават до ФЗОМ во пишана форма и на email 
farmacija@fzo.org.mk најдоцна до 16 септември 2011 година)

(24.08.2011)
Циклус на работилници за здравствени установи...повеќе

(08.08.2011)
Известување за фармацевтскиот кадар од ПЗУ аптеките кои имаат договор со ФЗОМ...повеќе
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соопштение до Јавни здравствени установи...повеќе
Теркови за електронска достава на податоци од страна на ЈЗУ...преземи

(18.07.2011)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови (бр. 02 - 11156/4 од од 12.07.2011)

(23.06.2011)
Упатство за препишување на рецепти од страна на матичните лекари...преземи
   Упатство (Известување) за постапување на избраните лекари
   Упатство (Известување) за ПЗУ Аптеки 
   Упатство (Известување) за програмерските фирми
    
   Нацрт рецептен образец...преземи

(21.06.2011)
Известување за сите матични гинеколози за работилници за ин витро постапка на товар на фондот...повеќе

Агенда на работилници со матични гинеколози за ин витро постапка на товар на фондот...повеќе

(16.06.2011)
Известување до програмерските фирми кои ги изработуваат/одржуваат софтверските решенија на избраните матични лекари...повеќе

(13.05.2011)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(10.05.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОРТОПЕДСКИТЕ КУЌИ
Ве известуваме дека рокот за достава на фактурите за месец април, согласно потпишаниот договор за 2011/2012 година до подрачните служби на Фондот од 10 април , се пролонгира до 15 апри, со цел да Ви овозможиме во целост да се подготвите за новиот начин на фактурирање...повеќе

(06.05.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО ОЧНА ХИРУРГИЈА
На ден 05.05.2011 година, во Службен весник на РМ бр.62  објавена е Одлуката за утврдување на референтни цени за очна хирургија...повеќе

(05.05.2011)
ОДЛУКА
за утврдување на предлог референтни цени на лекови 
...повеќе

(11.04.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Хроничен рецепт...повеќе

(07.04.2011)
Известување за изготвување на нов годишен финансиски план ...повеќе
(04.04.2011)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

Потсетување за новиот правилник за ортопедски помагала

Нов правилник за ортопедски помагала...тука
Нови обрасци за ортопедски помагала...тука
Список и шифрарник на ортопедски помагала...тука
_______________________________________________________________________________

Одлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година (Бр. 02-5431/11 од 30 Март 2011 година)

(29.03.2011)
Известување за промени при внесување на податоците во ДСГ груперот и начинот на кодирање на трансферираните пациенти...повеќе

(23.03.2011)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО НАЧИНОТ НА ФАКТУРИРАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИТЕ  КУЌИ
Според Одлуката на Управниот одбор на ФЗОМ почнувајќи од 01.04.2011 година, ортопедските куќи со кој Фондот има случено договор за соработка...повеќе 

(18.03.2011)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(16.03.2011)
Структура на XML датотека за месечна достава на извештај за требувано/испорачано за аптеките. Аптеките треба да ја подготват XML датотеката со помош на одржувачите на нивниот софтвер и да ја прикачат истата на веб страната за електронските формулари за аптеките

(07.03.2011)
Корегиран изглед на фактури за примарни пакети...преземи

(25.02.2011)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(15.02.2011)
Упатство за користење на системот за електронски формулари за аптеки...
повеќе
линк до апликацијата

(11.02.2011)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2011 година  (Бр.02-756/ од 27 Јануари 2011 година)

(04.02.2011)
Изглед на фактурата за примарни пакети за здравствените домови
Упатство за пополнување на фактурата за примарни пакети

Соопштение до медиумите
Контроли на боледувања на осигуреници и изречени санкции во 2010 година..повеќе

Објава за волонтирање во ФЗОМ
Почитувани,
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери за 2011 година...
повеќе

(21.01.2011)
Соопштение до јавноста
Информација за работата на ФЗОМ во 2010 година..повеќе

Инфо билтен издание бр.3 од 2011 година...преземи

(14.01.2011)
Информација за медиумите
Информационен систем за контрола на плаќања на ЈЗУ во Р.Македонија (ПЦИС)...повеќе

Објава за волонтирање во ФЗОМ
Почитувани,
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери за 2011 година...
повеќе

Известување до програмерските куќи кои го изработуваат софтверот на лекарите од примарна здравствена заштита
-Објавена е нова верзија од техничкото упатство за електронска достава на ИЛ-1 обрасци

(12.01.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот-Трезор за јавно здравство..повеќе

Цели и придобивки од воведувањето на трезорското работење на ФЗОМ...повеќе

(11.01.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Примарни пакети за превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување...повеќе

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2010 година

(04.01.2011)
Известување до програмерските куќи кои го изработуваат софтверот на лекарите од примарна здравствена заштита

Известување
Дополнување на пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативната здравтвена заштита со нови респираторни и алерголошки пакети

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини