Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2010 година

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА ОД ФЗОМ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА 2010 ГОДИНА

(29.12.2010)
Соопштение до јавноста
Објава за назначување на ВД директор на ФЗОМ (повеќе)

(24.12.2010)
Соопштение до јавноста
ДСГ извештај јануари-септември 2010 година (повеќе)

(21.12.2010)
Реакција по повод објавена статија во Канал 5 телевизија

Информација за воведување на терцијарната во процесот на купување на здравствени услуги

Презентација за терцијарна здравствена дејност (преземи)

(20.12.2010)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови 02-18306/9

(14.12.2010)
Инфо билтен издание бр.2 од 2010 година преземи

(13.12.2010)
Трезор обука за ЈЗУ 
Покана и распоред за обука за подготвување, пополнување и доставување на барања за плаќање

(02.12.2010)
Нови понуди за склучување на договори со  здравствени установи за период од 2011 до 2012 година

(01.12.2010)
СООПШТЕНИЕ 
за давателите на здравствени услуги за доставување на понуди за склучување на договори за 2011/2012 година повеќе

(29.11.2010)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2010 година

(26.11.2010)
Соопштение до јавноста
Движење на буџетот на ФЗОМ низ годините...повеќе

(23.11.2010)
Соопштение до јавноста
Редовен состанок на ФЗОМ со здруженијата на пациенти за позитивната листа на лекови...повеќе

(15.11.2010)
Соопштение до јавноста
за начинот на финансирање на здравствените домови и брза помош...повеќе

Цели и придобивки од воведување на трезорско работење на ФЗОМ преземи

(09.11.2010)
Инфо билтен издание бр.1 од 2010 година преземи

(05.11.2010)
Соопштение до јавноста
за цена на дијализа во домашни услови...повеќе

(03.11.2010)
Соопштение до јавноста
За цена на операција  на катаракта со ФАКО метода...повеќе

(02.11.2010)
Сопштение до јавноста
Фондот за здравствено осигурување на Македонија денес потпиша нов договор со болницата Филип Втори...повеќе

Обрасци за изготвување на годишни финансики планови на приходи и расходи по квартали (преземи)

(01.11.2010)
Соопштение до медиуми
(26.10.2010)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Предлог рефернтни цени од позитивна листа на лекови во болничка и примарна здравствена заштита

(25.10.2010)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови бр. 02-15186/4 од 21.10.2010 година

(21.10.2010)
Образец за евиденција на замени за лекари во здравствена установа

(20.10.2010)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Конкуренција во кардио-хирургија
Изземање на ФЗОМ од меѓусебните обвинувања на двете кардио-хирургии

(18.10.2010)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
По повод соопштенито од ПЗУ специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“  - Скопје

(09.10.2010)

Меѓународно барање за директор на Фондот за здравствено осигурување  на Македонија

Kerkese nderkombetare per drejtor te Fondit te sigurimit shendetesor te Maqedonise

International Executive Search for CEO of the Health Insurance Fund of Macedonia ( HIF )

(04.10.2010)
Соопштение до јавноста - одредување на месечни износи - квоти за ПЗУ аптеки

(01.10.2010)
Примена на европска картичка за здравствено осигурување во Република Македонија, за осигурените лица на Кралството Холандија

(30.09.2010)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2010 година

29.09.2010)
Соопштение до јавноста - објава на одлуката на Управен одбор по повод поднесената оставка на Директорот Јанез Јелникар

(27.09.2010)

Соопштение до медиуми -објава на најефикасни јавни здравствени установи според методологијата на дијагностичко сродни групи (ДСГ)

 

(22.09.2010)

Повторна реакција по повод објавената статија од А1 телевизија со наслов „ Нема доволно импланти за децата со оштетен слух“

(21.09.2010)

Реакција по повод објавена статија на А1 телевизија

 

Соопштение во врска со протестот на здружение на деца со оштетен слух- Суритас од 21.09.2010

Соопштение во врска со укинување на бандероли за лекови кои паѓаат на товар на Фондот

(30.08.2010)
Акционен план за постојано надградување на ДСГ во Р. Македонија

(13.08.2010)
Барање на податоци од болници кои работат по ДСГ системот
Табели за одделенијата во болниците кои работат по ДСГ

(06.08.2010)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи

(06.08.2010)

Соопштение до јавноста

(28.07.2010)
Известување за нов начин на фактурирање на здравствени услуги за осигурени лица на дијализа
Спецификација пресметка и фактура

Упатство за нов начин на фактурирање на дијализа  

(23.07.2010)

Соопштение до јавноста за ин-витро постапка

 

(06.07.2010)

Меморандум за соработка помеѓу ФЗОМ и националните сојузи на телесно инвалидизирани лица, слепи лица, глуви и наглуви лица

(24.06.2010)
ДСГ форум во организација на Фондот и Министерство за здравство

(16.06.2010)
Референтни ДСГ цени за кардиоваскуларни хирушки интервенции од службен весник (Преземи тука)

(16.06.2010)
Табеларен приказ на новите референтни цени за кардиохируршки и васкуларни цени според ДСГ методологијата и цени за соодвенти здравствени услуги во ПЗУ Специјална болница за кардиохирургија Филип II

(10.06.2010)
Склучување на договор помеѓу ФЗОМ и приватната болница Систина за кардио васкуларни хирушки интервенции

(01.06.2010)
Специјалистичка здравсвена заштита во Македонија и во регионот

(01.06.2010)
ДСГ во Македонија, Словенија и Хрватска

Регионален форум на фондовите за здравство

(01.06.2010)
Специјалистичка здравсвена заштита во Македонија и во регионот

(01.06.2010)
ДСГ во Македонија, Словенија и Хрватска

Регионален форум на фондовите за здравство

(10.05.2010)
Прераспределба на квоти по аптеки

(10.05.2010)
Нови цени на лекови на товар на ФЗОМ

(10.05.2010)
Известување за видот на здравствени услуги кои се изведуваат во ПЗО Специјална болница по кардиохиирургија Филип Втори Скопје

(19.05.2010)
Пропишување на лекови на рецепт од страна на матичните лекари

(12.05.2010)
Дополнети квоти за аптеки за месец мај и јуни 2010 година

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2010 година

Информации и обрасци во врска со склучување на договори помеѓу Фондот и ЗУ за 2010 година

(10.05.2010)
Прераспределба на квоти по аптеки

(10.05.2010)
Нови цени на лекови на товар на ФЗОМ

(10.05.2010)
Известување за видот на здравствени услуги кои се изведуваат во ПЗО Специјална болница по кардиохиирургија Филип Втори Скопје


(07.05.2010)
Соопштение за договор помеѓу ФЗОМ и приватниот центар за дијализа ПЗУ Дијамед

(03.05.2010)
Шифри и проширени генерики на нови лекови од примарна здравствена заштита


(30.04.2010)
Соопштение за новите референтни цени на лекови од примарна здравствена заштита


(29.04.2010)
Упатство за имплементација на пакети на извршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита 

 (29.04.2010)
Образец за достава на податоци за лекари кои работат во здравствените установи 

(27.04.2010)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2010 година

Одлука за  изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Mакедонија

(23.04.2010)
Измена во законот за здравтвено осигурување во врска со боледувањето

(13.04.2010)
Прегледи на склучени договори со здравствени установи

(12.04.2010) 
Информација за планирање на цели за избрани матични лекари, обрасци за цели, ампуларна терапија за ургентни состојби и задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ за период Април 2010 - Март 2011

(31.03.2010)
Соопштение за доделени квоти на аптеки.

Преглед на аптеки со утврдени месечни квоти за период  од 01.04.2010 до 31.12.2010 година.

Одлука за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита

(29.03.2010)
Соопштение за намалување на висината на капитација во примарна здравствена заштита за матичните лекари и гениколози.

(18.03.2010)
Информација за режимот на пропишување лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот

(17.03.2010)
Известување за начинот на кодирање и фактурирање на болничките здравствени услуги за пациентите кои се на хронична дијализа.

Известување за ничинот на кодирање и фактурирање на болнички здрвствени услуги за пациенти третирани во дневна болница и стационар.

(15.03.2010) 
Соопштение за режимот за пропишување на лекови од позитивната листа  

(20.02.2010) 
Преглед на лековите со цени од референтните земји 

(18.02.2010) 
Нов систем за утврдување на цени на лекови
Воспоставување на систем на референтни цени на лекови

Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови

(03.02.2010) 
Лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ нов список

(12.01.2010) 
Соопштение до јавноста за начинот на избор на лабораторија.

Лабораториски услуги кои можат да ги препишуваат матичните лекари.

Лабораториски услуги кои можат да ги препишуваат специјалистичките лекари.

Лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ.

(04.01.2010) 
Информација за планирање на цели за избрани матични лекари за период Јануари-Март 2010

Планирани цели за општа медицина
Планирани цели за општа медицина- Гинекологија

(02.02.2010) 
Соопштение за поедноставување на процедура за добивање на сини картони за невработени лица

(01.02.2010) 
Измена во целите за Општа медицина и Гинекологија

(01.02.2010) 
Известување до ЈЗУ и ПЗУ за специјалистичките пакети на здравствени услуги.

Теркови за електронска достава на податоци од страна на ЈЗУ

(28.01.2010) 
Известување за ЈЗУ од болничка здравствена заштита кои кодираат според ДСГ методологијата.
Со одлука на Управниот одбор на ФЗОМ, ДСГ групата A06Z Трахеотомија или вентилација>96 часа се дели на две ДСГ групи A06A Трахеостомија вентилација поголема од 96 часа со референтна цена 305.000 денари и A06B Трахеостомија без вентилација поголема од 96 часа со референтна цена 35.120 денари...
повеќе 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини