Македонски   English   Shqip  

 

 

Работна позиција

Име и презиме

Телефон

Email

КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРОТ

Генерален Директор

Стево Крстевски

3289054

stevok@fzo.org.mk

Генерален Директор

Faton Ahmeti

3289054

fatona@fzo.org.mk

Шеф на кабинет

Амир Хусеини

3289058

amirh@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Зоран Крајоски

3289057

zorank@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Алберт Балиу

3289049

albertb@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Гоце Гаврилов

3289014

goce@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Игор Нелоски

3289049

igorn@fzo.org.mk

Советник на Директорот за ортопедски помагала

Даниела Стојановска Џинговска

3289014

danielas@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА

Директор на Сектор за комуникација и административна поддршка

Ирфан Лимани

3289082

 

irfanl@fzo.org.mk

Советник на Директорот за односи со јавноста

Мимоза Гугуловска

3289095

mimozag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Главен внатрешен ревизор

Ефтим Насков

eftmn@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Директор на Сектор за правни работи

Јасминка Смилевска

3289002

jasminkas@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Раководител на Одделение за договори со здравствени установи

Фатон Мемети

3289021

 fatonm@fzo.org.mk

Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Шеф на Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Цветанка Ампова

3289022

cvetankaa@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на одделение за здравствено осигурување и нормативно правни работи

Даниела Јовческа Ѓуровска

3289028 

 danielaj@fzo.org.mk

Оддел за здравствено осигурување

Шеф на Оддел за здравствено осигурување

Емилија Божиновска

3289034

emilijaz@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГРЕС И СУДСКИ ПОСТАПКИ

Раководител на Одделение за регрес и судски постапки

Христо Трповски

3289037

hristot@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Директор на Сектор за управување со човечки ресурси

Фатиме Идризи

3289056

 fatimei@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Сузана Делева

3289036

suzanad@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Директор на Сектор за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Амир Хусеини

3289058

amirh@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Раководител на Одделение за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Дијана Василеска

3289073

dijanav@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА

Директор на Сектор за контрола

Цвете Серафимоски

3289018

cvetes@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Даниела Каркински

3289086

danielao@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Ана Митевска

3289009

anab@fzo.org.mk

Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Шеф на Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Луиза Јакимовска

3289011

luizaj@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЖУРНА И МОБИЛНА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за дежурна и мобилна контрола

Лила Коџоман

3289005

lilak@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА

Директор на Сектор за фармација

Кристина Христова

3289074

kristinah@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ

Директор на Сектор за финансиски прашања

Миле Сугарев

 

miles@fzo.org.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ

Раководител на Одделение за буџетска координација и преговарање

Дајана Ѓозева

3289027 

dajanag@fzo.org.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА

Раководител на Одделение за план и анализа

Владимир Димковски

3289069

vladimird@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска и финансиска контрола

Снежана Ќовкароска Шилоска

3289029

zanek@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ТРЕЗОР И ЈАВНИ НАБАВКИ

Директор на Сектор за сметководство и трезор

Aрбен Салии

3289059 

arbens@fzo.org.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за сметководствени работи

Стеван Ангелески

3289063

StevanA@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

Раководител на Одделение за трезорско работење

Цвета Дуковска

3289044

cvetad@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за јавни набавки

***

3289015

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКА

Директор на Сектор за информатика

Сашо Станчески

3289057

sashos@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ, АНАЛИТИКА, ДСГ И ТРЕЗОР

Раководител на Одделение за проектирање и програмирање, аналитика, ДСГ и трезор

Татјана Ѓоргиева

3289077

tatjanag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА СО ПОДРАЧНИТЕ СЛУЖБИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Раководител на Одделение за координација со подрачните служби и административно техничка подршка

Ардиан Решиди

3289055

ardianr@fzo.org.mk

 
пребарување