Македонски   English   Shqip  


 
Risi dhe komunikata te KSH Specialistik

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...
shkarko

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë...shkarko

(03.10.2011)
Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit...shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor...shih më shumë

Formularë për personat e siguruar...shih më shumë

Njoftim për mënyrën e kodifikimit dhe faturimit të shërbimeve shëndetësore për personat e siguruar me tuberkulozë, të trajtuar në kushte spitalore (stacionar)

Përllogaritje për faturimin e shërbimeve...shkarko

 

Kujdesi shendetesor specialistik - konsultativ

Oferta, marrëveshje dhe legjislacioni

Legjislacioni në kujdesin shëndetësor specialistik - konsultativ

Kërkesë  nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhjen e marrëveshjes për kujdesin shëndetësor specialistik – konsultativ për vitin 2013

Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhjen e marrëveshjes për kujdesin shëndetësor stomatologjik për vitin 2013

Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhjen e marrëveshjes për kujdesin shëndetësor specialistik – konsultativ dhe për kujdesin shëndetësor spitalor për vitin 2013

Modelet e Kujdesit Shëndetësor Specialistik – Konsultativ
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ për vitin 2014...
shkarko

Modele të ISHP Specialistike - Konsultative
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ ISHP (Shtëpi shëndeti) për vitin 2014... shkarko
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ ISHP (Qendra të shëndeti publik) për vitin 2014... shkarko
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ ISHP (Institute) për vitin 2014 ... shkarko
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ ISHP (Ente) për vitin 2014... shkarko

Modele të Stomatologjisë Specialistike
Kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ – Stomatologji për vitin 2014... shkarko

Formularë financiar

UDHËZIM PËR FATURIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE në kujdesin shëndetësor primar në shtëpitë e shëndetit, kujdes shëndetësor specialistik – konsultativ dhe spitalor në të gjitha institucionet shëndetësore...shkarko (ndryshimi i fundit 09.04.2015)

Udhëzim për mënyrën e planifikimit, realizimit dhe ndjekjes së llojit specifik dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore për të cilat Fondi u përcakton kompensime të kushtëzuara institucioneve shëndetësore publike... shkarko

Formulari ISUZD... shkarko

Udhëzim për indikatorët e cilësisë së dializës...shih më shumë  (ndryshimi i fundit më datë 23.05.2014)

Udhëzim për indikatorët e dializës...shih më shumë  (ndryshimi i fundit më datë 23.05.2014)

Pasqyrë e indikatorëve të dializës...shih më shumë  (ndryshimi i fundit më datë 23.05.2014)

UDHËZIM PËR FATURIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE në kujdesin shëndetësor primarë në shtëpitë e shëndetit, kujdesi shëndetësor specialistik – konsultativ dhe spitalor në të gjitha institucionet shëndetësore...shkarko (ndryshimi i fundit më datë 17.04.2014)

Udhëzim për faturimin e shërbimeve shëndetësore për personat e siguruar me insuficiencë kronike të veshkave të cilët trajtohen me dializë...shkarko (ndryshimi i fundit më datë 17.04.2014)

Formularë për mënyrën e faturimit të shërbimeve shëndetësore

Formularë për faturimin e Dializës...shkarko (ndryshimi i fundit më datë 22.04.2014)

Formularë për përllogaritjen e çmimeve referente në kujdesin shëndetësor specialistik - konsultativ...
shkarko

Modele të dokumenteve financiare për Ndihmë urgjente mjekësore...
shkarko

Model për Spital Ditor dhe Stacionar...
shkarko

Model për faturë – përllogaritje specialistike (TË PËRGJITHSHME)...
shkarko

Model për faturë – përllogaritje specialistike (MJEKËSI INTERNE)...
shkarko
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro