Македонски   English   Shqip  


 
Risi dhe Komunikikata ne KSH Spitalor

(18.02.2015)
Udhëzim për ndjekjen e suksesit të punës së institucioneve shëndetësore të cilat ofrojnë trajtime të dializës për personat e siguruar...shih më shumë

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...
shkarko

(26.05.2015)
Modeli i pasqyrave të furnizimit me barna nga Lista e barnave KSHS të FSSHM sipas shkresës nr.  9613/1...shkarko

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë...shkarko

(03.10.2011)
Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit...shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor...shih më shumë

Formularë për personat e siguruar...shih më shumë

Kujdesi Shendetesor Spitalor

Oferta, marrëveshje dhe legjislacioni

Legjislacioni   për kujdesin shëndetësor spitalor

Kërkesë  nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhjen e marrëveshjes për kujdesin shëndetësor spitalor për vitin 2013

Modele Kujdesi Shëndetësor Spitalor në ISHP
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Spitale të përgjithshme) për vitin 2014...shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Spitale klinike) për vitin 2014...
shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Spitale specialistike) për vitin 2014...
shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Klinika universitare) për vitin 2014...
shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Institute) për vitin 2014...
shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor ISHP (Ente) për vitin 2014...
shkarko

Modele Kujdesi Shëndetësor Spitalor në IPSH
Kujdesi shëndetësor spitalor IPSH  (Kirurgjia kardiovaskulare) për vitin 2014... shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor IPSH (Oftamologjia) për vitin 2014 ... shkarko
Kujdesi shëndetësor spitalor IPSH (Zona të kurimit natyror) për vitin 2014...shkarko

Formularë për Kujdesin Shëndetësor Spitalor

Formularë për vitin 2012

Plani për llojin dhe vëllimin  e shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2012 për shërbimet e tjera shëndetësore spitalore (të cilët nuk janë përfshirë në metodën e GPD)

Plani për llojin dhe vëllimin e shërbimeve shëndetësore të GPD të personave të siguruar për vitin 2012/2013 për kujdesin shëndetësor spitalor

Plani i punës për periudhën kohore të viteve 2012-2014

Formularë për furnizim mujor të barnave për kujdesin shëndetësor spitalor

Formularë për vitin 2011

Plan për llojin dhe vëllimin e shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2011 për shërbimet e tjera shëndetësore spitalore (të cilët nuk janë përfshirë me metodën GPD)

Plan për llojin dhe vëllimin e shërbimeve shëndetësore GPD të personave të siguruar për vitin 2011/2012 për kujdesin shëndetësor spitalor

Plani i punës për periudhën kohore të viteve 2011-2013

Formularë për furnizimin mujor të barnave për kujdesin shëndetësor spitalor

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro