Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2013 година

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА ОД ФЗОМ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА 2013 ГОДИНА

(30.12.2013)
Известување за примена на новата референтна цена за дијализа и партиципација од 01.01.2014 година...преземи

(04.12.2013)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(19.11.2013)
Најчесто поставувани прашања за електронско потпишување на договори...повеќе

Известување за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала во електронска форма преку веб порталот на Фондот за 2014 година...повеќе

Изјава за согласност за Добавувач на ортопедски помагала (правно лице) за електронско потпишување на договор за 2014 година...преземи

(13.11.2013)
Известување за склучување на договор во електронска форма преку веб порталот на Фондот за 2014 година...повеќе
Изјава за согласност за електронско потпишување на договор за 2014 година...преземи

(30.10.2013)
Известување за достава на финансиска документација за даватели на здравствени услуги, јавни и приватни здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна и/или болничка здравствена заштита, кои имаат важечки договор за пружање на здравствени услуги на товар на средствата на Фондот за 2013 година...преземи

(02.10.2013)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година...преземи

(30.09.2013)
Правата и обврските на избраните лекари согласно законските и подзаконските акти на  Фондот и договорите склучени со здравствените установи...повеќе

(23.09.2013)
Соопштение за давателите на здравствени услуги за склучување на договори за 2014 година...повеќе


(19.09.2013)

Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови..преземи

 

(24.07.2013)

Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година...повеќе

(29.06.2013)

Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година...повеќе

 

(08.02.2013)
Известување за воведување на нови обрасци за упатување на осигурените лица на болничко лекување во странство...повеќе
   Образец - ПЛС...преземи
   Образец – ПЛС/И...преземи

(15.01.2013)
Образец за пресметка на договорен надоместок за 2013 година по квартали ...
повеќе
 

(14.01.2013)
Одлука  за предлог на референтни цени на лекови (бр. 02-23445 од 24.12.2012 година...
повеќе

(28.12.2012)
Предлог Одлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини