Македонски   English   Shqip  


 
Статут

СТАТУТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 


 Со овој статут, во согласност со Законот за здрав­ственото осигурување се уредуваат: дејноста, организа­цијата и начинот на работењето на Фондот за здрав­ствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд), органите на управувањето и нивниот де­локруг, претставувањето и застапувањето на Фондот,организацијата и вршењето на стручните, администра­тивните и другите работи, јавноста во работењето на Фондот и неговите органи, постапката за донесување на акти на Фондот и други прашања од значење за ра­ботењето на Фондот. повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини