Македонски   English   Shqip  


 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПАКЕТИ

Известувања за специјалистилки пакети

(05.07.2013)
Известување за извештаите кои ги доставуваатздравствените установи за надминат надоместок...повеќе


(20.02.2013)
Известување за финансиски заокружување на фактури...повеќе

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.203 од 08.11.2018

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.129 од 16.11.2018

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.129 од 12.07.2018

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.106 од 07.06.2018

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.190 од 25.12.2017

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.156 од 17.03.2015

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.156 од 24.10.2014

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.138 од 17.09.2014


Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.10 од 20.01.2014

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.88 од 20.06.2013

Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.138 од 06.11.2012 – Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативната здравствена заштита – амбулантски


Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита со референтни цени

ШИФРАРНИЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПАКЕТИ

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 01.05.2021 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 14.01.2021 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 19.11.2020 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 17.07.2020 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 17.06.2020 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 08.04.2020 година

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 17.01.2020 година

Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена (последна измена 17.01.2020)...превземи

Шифраник на лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена со важност од 25.12.2019 година

Шифраник на  лекови за болничка здравствена заштита за кои Фондот има утврдено референтна цена  со важност од 22.11.2019 година

Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ


Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ...
преземи (последна измена 13.10.2014)

Шифрарник на групи на дејности во СКЗЗ...преземи (последна измена 03.04.2014)

Листа на лекови на товар на Фондот

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 05.11.2019 година...превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 15.07.2019 година...превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 24.06.2019 година...
превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 12.04.2019 година...превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 04.03.2019 година...превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 03.10.2018 година...превземи

Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 07.09.2018 година...превземи

Преглед на пакети во превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош

Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 27.06.2019)

Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 24.09.2014)

Преглед на пакети од превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош...преземи (последна измена 18.03.2014)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.05.2021)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.02.2021)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 22.09.2020)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.07.2020)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 02.06.2020)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 25.12.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 27.08.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 04.07.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 01.06.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 19.04.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 07.01.2019)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 16.11.2018)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.07.2018)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 15.06.2018)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 02.01.2018)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 30.05.2017)

 Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 21.06.2016)

 Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 20.03.2015)

 Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 13.02.2015)

 Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 29.10.2014)

 Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 23.09.2014)

Шифрарник на специјалистички пакети во СКЗЗ...преземи (последна измена 10.04.2014)

Преглед на основи за ослободување во СКЗЗ

Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 22.08.2016)

Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 02.02.2016)

Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 30.11.2015)

Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 04.08.2015)

Основ за ослободување за Специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 19.05.2014)

Шифрарник на земји

Шифрарник на земји...преземи

Архива на прегледи за референтни цени на лекови

 

 

Финансиска документација

Секоја здравствена установа  што има склучено договор со ФЗОМ  за извршување на здравствени услуги од областа на специјалистичко-консултативна здравствена заштита (ЈЗУ и ПЗУ), на месечно ниво задолжително ја доставува следнава документација во хартиена и електронска форма до подрачната служба на ФЗОМ.

  • Збирен рекапитулар
  • Фактура
  • Спецификација

Во зависност од дејноста здравствената установа ги одбира соодветните теркови (документите се отклучени и може да се користат како теркови):

  • Теркови на документи за плаќање (збирен рекапитулар, фактура и спецификација со примери)...преземи (Последна измена 25.12.2012)

 

ТЕХНИЧКИ УПАТСТВА

Техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги во специјалистичко консултативна здравствена заштита...преземи (последна измена 03.04.2014)

Пример на Електронски XML file за I квартал...преземи

Пример на Електронски XML file за II квартал...преземи

Пример на Електронски XML file за Превентивна и Итна медицинска помош...преземи

ВАЛИДАТОР за структурата на фајлот за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Обука за специјалистички пакети

Презентација за имплементација на пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко консултативна здравствена заштита 

НОВО НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА  - Специјалистички пакети  (26.07.2010)

Известување за начинот на кодирање и фактурирање на здравствени услуги за осигурените лица со туберкулоза третирани во болнички услови (стационар)

Пресметка за фактурирање на услугите...преземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини