Македонски   English   Shqip  


 
Risi dhe komunikata per Barnatore

(29.10.2015)
FSSHM-Formular BGJPSH (Barna gjenerik pa pagesë shtesë) (i vlefshëm nga data 01.12.2015)...shih më shumë

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...shih më shumë

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë...shkarko

Barnatore - Legjislacioni

Vendim për organizimin e kujdestarive në institucionet private shëndetësore – barnatore (06.08.2014)


Formulari  - Barnatore Kujdestare

Vendime për përcaktimin e barnave të cilat mund t’i përshkruajnë mjekët e shërbimit të kujdestarisë

Legjislacioni

Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhje të marrëveshjes për vitin 2013

Modele për Barnatore 
Modeli i marrëveshjes për Barnatore për vitin 2014...
shih më shumë

Rregullore për mënyrën e përshkrimit dhe dhënien e barnave me recetë

Projekt rregullore për mënyrën dhe metodologjinë e përcaktimit dhe miratimit të Listës së barnave të cilat i mbulon Fondi (Projekt rregullore dërguar KD të Fondit)

Projekt rregullore për mënyrën dhe metodologjinë e përcaktimit dhe miratimit të Listës së barnave të cilat i mbulon Fondi.
(Vërejtje ndaj projekt rregullores mund të paraqiten deri te FSSHM në formë të shkruar dhe në email 
farmacija@fzo.org.mk më së voni deri më datë 16 shtator të vitit 2011)

Udhezim teknik per barnatoret

(01.08.2014)
Ndryshimet e fundit të udhëzimit teknik


Udhëzimi teknik për mënyrën e faturimit të shërbimeve shëndetësore me të cilat personat e siguruar sigurohen me barna me recetë nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM në kujdesin shëndetësor primar dhe mënyrën e paraqitjes së fajleve elektronike për dërgesën e recetave të realizuara me përshkrimin e radhitjes së të dhënave nga formulari i recetës përmes Ueb-Portalit (zbatohet për recetat nga data 01.09.2014)

Shënim: Për muajin Gusht të vitit 2014, recetat e përshkruara nga mjekët rural nga shtëpitë e shëndetit duhet t’i bashkëngjiten faturës për persona të siguruar nga jashtë (me rang 6) dhe për të njëjtat nuk është i nevojshëm faksimili i shërbimeve rurale. Kjo mënyrë e dërgesës së recetave të përshkruara nga mjekët rural nga shtëpitë e shëndetit do të zbatohet vetëm për recetat nga muaji Gusht të vitit 2014, përkatësisht deri në hyrjen në fuqi të udhëzimit të ri teknik. 

(15.01.2014)
linkun në vijim mund ta bëni testin e vlefshmërisë së strukturës së fajlit për dërgesën e recetave të realizuara.

Për shembull në file XML ...shkarko

Rankimi i barnave të cilat njëkohësisht i përmbushin kushtet në dy ose më shumë rankime..shih më shumë

Lista e shifrave te barnave

Lista e shifrave të barnave të kujdesit shëndetësor primar me çmime referente të vlefshme nga data 12.11.2015

Formulare - Barnatore

Formulari B-Formular për deficitin e barit

Arkivi i formularëve për furnizimin e barnatoreve me barna nga furnitorët...(
shih më shumë)

Arkivi i formularëve për pasqyrën e furnizimeve/dërgesave...(shih më shumë)

Sistem për formularë elektronik-barnatore

Link   deri te sistemi për formularë elektronikë për barnatore

Komunikatë  punëtori

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro