Македонски   English   Shqip  


 
Контакт ФЗОМ

Работна позиција

Име презиме

Телефон

Email

КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРОТ

Директор

Др. Сашо Стефаноски

02 3289-000

Sasho.Stefanoski@fzo.org.mk

Директор

Орхан Рамадани

02 3289-000

Orhanr@fzo.org.mk

Шеф на кабинет

***

 

Советник на Директорот

***

Советник на Директорот

Адем Авзиу

02 3289-000

Adema@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Ана Петрова

02 3289-000

Anap@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Игор Нелоски

02 3289-000

Igorn@fzo.org.mk

Советник на Директорот

Бранко Аџигогов

02 3289-000

Brankoa@fzo.org.mk

Советник на Директорот за односи со јавноста

Мимоза Гугуловска

02 3289-000

Mimozag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Главен внатрешен ревизор

***

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Директор на Сектор за правни работи

Даниела Јовческа Ѓуровска

02 3289-000

Danielaj@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Раководител на Одделение за договори со здравствени установи

***

 

 

Оддел за примарна здравствена заштита

Шеф на Оддел за примарна здравствена заштита

***

 

 

Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Шеф на Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита

Цветанка Ампова

02 3289-019

Cvetankaa@fzo.org.mk

Оддел за болничка здравствена заштита

Шеф на оддел за болничка здравствена заштита

Јасминка Смилевска

02 3289-020

Jasminkas@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на одделение за здравствено осигурување и нормативно правни работи

***

 

 

Оддел за нормативно правни работи

Шеф на Оддел за нормативно правни работи

***

 

 

Оддел за здравствено осигурување

Шеф на Оддел за здравствено осигурување

Емилија Божиновска

02 3289-034

Emilijaz@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГРЕС И СУДСКИ ПОСТАПКИ

Раководител на Одделение за регрес и судски постапки

Христо Трповски

02 3289-037

Hristot@fzo.org.mk

Оддел за регрес

Шеф на оддел за регрес

***

 

 

Оддел за поведување и следење на судски постапки

Шеф на Оддел за поведување и следење на судски постапки

***

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Директор на Сектор за управување со човечки ресурси

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Лидија Маркузанова

02 3289-036

Lidijam@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Директор на Сектор за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Вулнет Мурсели

02 3289-000

Vulnetm@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Раководител на Одделение за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување

Дијана Василеска

 

Dijanav@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА

Директор на Сектор за контрола

Зоран Крајоски

 02 3289-000

 Zorank@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за контрола

Амела Цана

02 3289-011

Amelac@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита

Даниела Каркински

02 3289-010

Danielao@fzo.org.mk

Оддел за контрола на установи од специјалистичко-консултативна здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од специјалистичко-консултативна здравствена заштита

***

 

Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Шеф на Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита

Ана Митевска

02 3289-010

Anab@fzo.org.mk

Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Шеф на Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот

Луиза Јакимовска

02 3289-010

Luizaj@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за внатрешна контрола

Вера Митровска

 

Veram@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЖУРНА И МОБИЛНА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за дежурна и мобилна контрола

Лила Коџоман

02 3289-011

Lilak@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА

Директор на Сектор за фармација

Кристина Христова

02 3289-000

Kristinah@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФАРМАЦИЈА

Раководител на Одделение за фармација

Благоје Дончев

02 3289-026

Blagojdo@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Директор на Сектор за финансиски прашања

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ

Раководител на Одделение за буџетска координација и преговарање

Бранислава Катушевска

02 3289-028

Brankicak@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА

Раководител на Одделение за план и анализа

Владимир Димковски

02 3289-028

Vladimird@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска и финансиска контрола

Снежана Ќовкароска Шилоска

02 3289-029

Zanek@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ТРЕЗОР

Директор на Сектор за сметководство и трезор

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за сметководствени работи

Љубица Димитровска

02 3289-059

Ljubicad@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

Раководител на Одделение за трезорско работење

Цвета Дуковска

02 3289-044

Cvetad@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Директор на Сектор за јавни набавки

***

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за јавни набавки

Татјана Сугарева

02 3289-015

Tatjanas@fzo.org.mk

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКА

Директор на Сектор за информатика

Гоце Гаврилов

02 3289-000

Goce@fzo.org.mk

Офицер за сигурност на информациониот систем

Татјана Ѓоргиева

02 3289-060

Tatjanag@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕР, СИСТЕМСКИ СОФТВЕР И КОМУНИКАЦИИ

Раководител за хардвер, системски софтвер и комуникации

Љупчо Атанасов

02 3289-077

Ljupco@fzo.org.mk

Оддел за системски софтвер

Шеф на Оддел за системски совтвер

***

Оддел за хардвер и комуникации

Шеф на Оддел за хардвер и комуникации

***

Оддел за база на податоци

Шеф на Оддел за бази на податоци

***

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ, АНАЛИТИКА, ДСГ И ТРЕЗОР

Раководител на Одделение за проектирање и програмирање, аналитика, ДСГ и трезор

Ристана Митровска

02 3289-071

Ristanam@fzo.org.mk

Оддел за апликативен софтвер

Шеф на оддел за апликативен софтвер

Цветанка Атанасова

02 3289-076

Cvetаnka@fzo.org.mk

Оддел за аналитика и ДСГ

Шеф на Оддел за аналитика и ДСГ

Кристина Евтимоска

02 3289-080

Kristinae@fzo.org.mk

Оддел за трезорско работење

Шеф на Оддел за трезорско работење

Магдалена Тренчевска

02 3289-099

Magdalenat@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА

Раководител на Одделение за електронска здравствена картичка

***

 

Оддел за имплементација на електронска здравствена картичка

Шеф на Оддел за имплементација на електронска здравствена картичка

Владимир Атанасов

02 3289-077

Vlatkoa@fzo.org.mk

Оддел за корисничка подршка

Шеф на Оддел за корисничка подршка

Денис Кица

02 3289-060

Denisu@fzo.org.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА СО ПОДРАЧНИТЕ СЛУЖБИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Раководител на Одделение за координација со подрачните служби и административно техничка подршка

Ардиан Решиди

02 3289-075

Ardianr@fzo.org.mk

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба).

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови