Македонски   English   Shqip  


 

Содржината и начинот на остварувањето на правата

Здравствена легитимација

Електронска здравствена картичка

ВЕБ портал на ФЗОМ

Обезбедување на тајноста на податоците

Изготвување и донесување на буџетот за финансирање на ЈЗУ за остварување на правата од З.О.

Ортопедски помагала

Овластувања и начинот на работата на контролата на Фондот

Лекарски комисии

Утврдување на привремена спреченост за работа

Плаќање на лабораториски испитувања во СКЗЗ

Плаќање за лекови во примарната здравствена заштита

Плаќање во болничката здравствена заштита

Плаќање во примарната здравствена заштита

Плаќање во примарната стоматолошка здравствена заштита

Плаќање во специјалистичко консултативната здравствена заштита

Плаќање во биомедицинско потпомогнато оплодување

Плаќање во специјалистичко консултативната стоматолошка

Начин на трезорското работење и контрола на трезорското работење

Лекување во странство

Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Начин на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга

Листа на лекови кои паѓаат на на Фондот за здравствено осигурување

Висина на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги

Референтни цени

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини