Македонски   English   Shqip  


 
Procedura e pajisjes me Kartele Elektronike Shendetesore

Të dashur sigurues 

Në bazë të nenit 27, paragrafi 5 të Ligjit për sigurim shëndetësor ( "Gazeta Zyrtare" nr. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18 / 07,36 / 07, 82/08, 98/08, 09/06, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 dhe 26/12) 01.01.2014 pagesa e kartelave shëndetësore elektronike duhet të kryhet në llogarinë e caktuar:

Marrësi: Llogaria e Thesarit
Fondi për Sigurim Shëndetësor
Banka: Banka Qendrore
Numri i llogarisë: 100000000063095
Llogaria e përdoruesit buxhetor: 660026001166012
Kodi: 723819
Programi: 00


Çmimore p
ër kartela të rreja, rinovim të kartelave të humbura ose debllokim të kartelave ...
.më shumë

Shpjegimi  proçedurës për nxjerrjen e KESH….
më shumë


Dokumentacioni i nevojshëm për dorëzimin e KESH ...
më shumë

Kartela Elektronike Shendetesore - Legjislacioni

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës elektronike shëndetësore dhe për mënyrën e nxjerrjes së saj, shfrytëzimit si dhe dëshmi për pagesën e kontributeve për sigurim shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 57 i vitit 2013

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës elektronike shëndetësore dhe për mënyrën e nxjerrjes së saj, shfrytëzimit si dhe dëshmi për pagesën e kontributeve për sigurim shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr.  159 i vitit 2012)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës elektronike shëndetësore dhe për mënyrën e nxjerrjes së saj, shfrytëzimit si dhe dëshmi për pagesën e kontributeve për sigurim shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 62 i vitit 2011)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës elektronike shëndetësore dhe për mënyrën e nxjerrjes së saj, shfrytëzimit si dhe dëshmi për pagesën e kontributeve për sigurim shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 159 i vitit 2010)

Vendim për përcaktimin e pagesës për nxjerrjen e kartelës së rre, riaktivizimin e kartelës së bllokuar

Kartela Elektronike Shendetesore - Dokumentacion per shfrytezuesin


Prezentim
për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të Kartelës Elektronike Shëndetësore ..më shumë

KESH Instalimi

Instalimi i softuerit të klientit për shfrytëzimin e KESH..shkarko

SDK drajver për KESH...shkarko 

Drajver për lexuesit për KESH OMNI KEY ..shkarko

Drajver për lexuesit për KESH OMNI KEY (64 bit)...shkarko

Drajver për lexuesit për KESH ACR83U (32 bit)...shkarko

Drajver për lexuesit për KESH ACR83U (64 bit)...shkarko

 

Udhezues per mbushjen e kerkesave

Kërkesa për pajisje me KESH për më shumë shfrytëzues ... shkarko   Udhëzim për plotësim të kërkesës ... shkarko

Kërkesa për pajisje me KESH për një shfrytëzues ... shkarko   Udhëzim për plotësim të kërkesës ... shkarko

 

Formularet

1. Formular - Kërkesa për nxjerrjen e kartelës së vetme ... shkarko
2. Formular-  Kërkesa për nxjerrjen e më shumë kartelave në proçedurë të rregullt ... shkarko
3. Formular- Kërkesa për nxjerrjen e më shumë kartelave në proçedurë të lehtësuar... shkarko
4. Formular- Kërkesa për nxjerrjen e kartelës së vetme për pensionistët... shkarkim
5. Formular- Kërkesa për nxjerrjen e kartelës së vetme për të papunët... shkarkim
6. Pëlqimi për të kopjimin e të dhënave personale ...shkarko

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro