Македонски   English   Shqip  


 

Me ligjin për sigurim shëndetësor rregullohet  sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe obligimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e kryerjes së sigurimit shëndetësor.

Sigurimi shëndetësor i detyrueshëm është themeluar për të gjithë qytetarët e R. së Maqedonisë, me qëllim sigurimin e shërbimeve shëndetësore dhe kompensimeve në të holla duke u bazuar në parimet e gjithëpërfshirës, solidaritetit, barazisë dhe përdorimit efikas të mjeteve nën kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

Procedura per arritjen e statusit te personit te siguruar

1. Evidentim i të detyruarit për pagesë të kontributit

2. Përcaktimi (marrja) e statusit person i siguruar

3. Vërtetimi i statutit të personit të siguruar

4. Nivelet e sigurimit shëndetësor

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro