Македонски   English   Shqip  


 
Risite per pajisjet ortopedike

(26.02.2014)
Konform ndryshimeve të publikuara të Rregullores për indikacionet e realizimit të së drejtës për pajisje ortopedike dhe pajisje të tjera nr. 10  të datës 20.01.2014, është përpiluar Listë e re e shifrave të zërave të sapo instaluara për pelena. 
Shifrat e sapo instaluara të reja për pelena janë me gjatësi prej 8 shenjave dhe për këto shkaqe Ju njoftojmë se janë bërë ndryshime në udhëzimin teknik në lidhje me dërgesën e faturave nga shtëpitë ortopedike në gjatësinë e kolonave me numër rendor

17. Lloji i pajisjes         N(2)
18. Shifra e pajisjes ortopedikë sipas Listës së shifrave         N(8)

Udhëzimin teknik me ndryshimet e fundit mund ta shkarkoni në këtë link

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...
shkarko

(03.10.2011)
Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit...shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor...shih më shumë

Formularë për personat e siguruar...shih më shumë

 

Pajisjet Ortopedike

Oferta, marrëveshje dhe legjislacioni

Kërkesë nga personi juridik për lidhje të marrëveshjes për viti 2013

Aneks për pajisje ortopedike për vitin 2013... shkarko

 

Legjislacioni  për pajisje ortopedike

Modele të marrëveshjeve për Pajisje ortopedike
Modeli i marrëveshjes për Pajisje ortopedike për vitin 2014... shkarko

 

Formularë për pajisje ortopedike

Formular – Vërtetim për nevojën e pajisjes ortopedike për 180 ditë (Formular NPO)

Formular - Vërtetim për nevojën e pajisjes okulare (shkarko)

Formular - Vërtetim për nevojën e pajisjes për dëgjim (shkarko)

Formular - Vërtetim për nevojën e pajisjes për të folurit me zë (shkarko)

Formular - Vërtetim për nevojën e pajisjes teknike dentare dhe protetike dentare (shkarko)

Listat e shifrave

Shtëpi ortopedike... shkarko


Lloje të pajisjeve ortopedike...
shkarko


Pajisje ortopedike...
shkarko

 Çmime referente të pajisjeve ortopedike


Udhëzim teknik

Për gjenerimin dhe dërgesën e vërtetimeve të realizuara për pajisje ortopedike me përshkrimin e radhitjes së të dhënave të vërtetimit të medias elektronike...shkarko (ndryshimi i fundit më datë 26.02.2014)
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro