Македонски   English   Shqip  


 
Risi per Laboratori

1. PASQYRË  e IPSH të cilat kanë marrëveshje me FSSHM për LU-1

2.
PASQYRË  e IPSH të cilat kanë marrëveshje me FSSHM dhe u ofrojnë shërbime plotësuese laboratorike personave të siguruar me udhëzim nga mjeku amë

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...
shkarko

(06.02.2015)
Njoftim për zgjerimin e paketës LU-1...shkarko

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë...shkarko

(03.10.2011)
Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit...shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor...shih më shumë

Formularë për personat e siguruar...shih më shumë

01.10.2010

Mënyra e evidentimit të shërbimeve të realizuara laboratorike në nivel mujor, sipas udhëzimit të mjekut amë, në zbatim nga data 01.10.2010 (IPSH, ISHP) ... shih më shumë

Laboratori

Oferta, marrëveshje dhe legjislacioni

Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjet për lidhje të marrëveshjes për vitin 2013

Legjislacioni për laboratori

Modele të marrëveshjeve për Laboratori 
Model i marrëveshjes për Shërbime laboratorike (LU-1) për vitin 2014...shkarko
Model i marrëveshjes për Shërbime laboratorike (LU-2) për vitin 2014...shkarko

 

Formularë

Formular i ri për udhëzim laboratorik (Formulari LU -1)

Plan për llojin dhe vëllimin e shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2010 për shërbimet shëndetësore specialistike - konsultative

Biznes plani për periudhën kohore 2010-2012

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro