Македонски   English   Shqip  


 
Njoftime per Covid-19

NJOFTIM

për aktivitetet e ndërmarra nga Fondi gjatë masës së parashikuar për të parandaluar përhapjen dhe zhdukjen e infeksionit Covid-19 (Korona virus-it) në punën e institucioneve shëndetësore

 

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave plotësuese dhe aktiviteteve për të parandaluar përhapjen e Covid-19 (koronavirusit), Këshilli Drejtues i Fondit ka sjellur masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet shëndetësore që kanë lidhur marrëveshje me Fondin:

Ushtrimi i së drejtës për pushim mjekësor dhe pagesa e kompensimit të pagës              

Vazhdimi i pushimit mjekësor në të gjitha bazat, mjeku i përzgjedhur do të mund t’a kryejë në bazë të thirrjes telefonike nga personi i siguruar. Në mënyrë që mjeku të mund japë arsyetim për ndalesë në punë (Formularin PSR), duhet përmes sistemit ‘Termini im’ t’a marrë raportin e fundit, përkatësisht fletëlëshimin, lëshuar nga specialisti i institucionit përkatës shëndetësor. Ndërsa mendimin konsiliar, mjeku i përzgjedhur duhet t’a skanojë dhe t’ia dorëzojë Fondit me e-mail.

Nëse pushimi mjekësor duhet të zgjatet për më shumë se 2 muaj për herë të parë, mjeku i përzgjedhur dhe Komisioni i Shkallës Parë do të vendosin për raportin e fundit të vlefshëm/fletëlëshimin nga specialisti mbi të cilin është lëshuar pushimi i mëparshëm mjekësor, pa e udhëzuar të siguruarin në klinikë për një ekzaminim të ri për të marrë raport të ri nga specialisti, përkatësisht mendim konsiliar.

Mjeku i përzgjedhur gjatë hapjes së pushimit të ri mjekësor në çfarë do lloj baze, mund të lëshojë formular ISR deri në 15 ditë (në vend 7 ditëve, siç ishte deri më tani), pa qenë në pajtueshmëri me Kriteret e Procedurës Diagnostike dhe Vlerësimin e paaftësisë së përkohshme për punë dhe lëndimit. Këto masa nuk zbatohen për hapjen e pushimit të ri mjekësor të të punësuarve shëndetësorë të punësuar në sektorin e shëndetësisë. Mjeku i përzgjedhur për të hapur një pushim të ri mjekësor ndaj një punësuari shëndetësor i punësuar në sektorin e shëndetësisë, duhet të kryejë një ekzaminim të menjëhershëm të pacientit duke respektuar Kriteret për Procedurat Diagnostike dhe Vlerësimin e paaftësisë së përkohshme për punë për shkak të sëmundjes dhe lëndimit.

Pas përfundimit të 15 ditëve, vazhdimi i pushimit mjekësor bëhet në bazë të një raporti nga specialisti. Kjo do të thotë që në raste të tilla i siguruari duhet të udhëzohet në nivel më të lartë të kujdesit shëndetësor, në përputhje me mjekësinë bazuar në prova.

Formularin PSR dhe raportin e specialistit/mendimin konsiliar/fletëlëshimin, mjeku i përzgjedhur i dorëzon në mënyrë elektronike në e-mailin e veçantë te personi përgjegjës i Njësisë Rajonale të Fondit.

   Shtojcë: Lista e personave për kontakt në Njësitë Rajonale të Fodnit

Personi përgjegjës i Fondit, dërgon dokumentet e arritura në mënyrë elektronike nga mjeku i përzgjedhur i përcjell në e-mail te Komisioni Mjekësor i Fondit. Vlerësimin e pamundësisë për punë lëshuar nga Komisioni Mjekësor i Fondit, mjeku i përzgjedhur mund t’a shohë në portalin e Fondit te pjesa “Kërkesë për pacientë-lëshim të formularit ISR”. Mjeku i përzgjedhur përmes telefonit e njofton të siguruarin për vazhdimin e pushimit mjekësor.

Shembull: nga Portali i “Kërkesë për pacientë-lëshim të formulari ISR”

 

Kriteret e dhënies së pushimit mjekësor (Kriteret e procedurave diagnostikuese dhe Vlerësimi i pamundësisë së përkohshme të punës për shkak të sëmundjes dhe lëndimit)

1.       Gjatë lëshimit të pamundësisë së përkohshme për punë për sëmundjet e sistemit respirator (Ј00-Ј99 si diagnozë primare) nuk do të ndryshohen Kriteret për procedurat diagnostikuese dhe  Vlerësimi i pamundësisë së përkohshme për punë për shkak të sëmundjes dhe lëndimit.

2.       Mjeku, gjatë hapjes së një pushimi të ri mjekësor për të gjithë diagnozat dhe pushimet mjekësore në çfarë do lloj baze, mund të lëshojë formular ISR deri në 15 ditë (në vend të 7 ditëve), pa qenë në përputhje me Kriteret për procedurat diagnostikuese dhe  Vlerësimin e pamundësisë së përkohshme për punë për shkak të sëmundjes dhe lëndimit. Këto masa nuk zbatohen për hapjen e pushimit të ri mjekësor për të punësuarit shëndetësorë, të punësuar në institucionet shëndetësore. Mjeku i zgjedhur për të hapur një pushim të ri mjekësor ndaj një të punësuari shëndetësor, duhet të kryejë ekzaminim të menjëhershëm, duke respektuar Kriteret për Procedurat Diagnostike dhe Vlerësimin e paaftësisë së përkohshme për shkak të sëmundjes dhe lëndimit. Për të vazhduar pushimin mjekësor pas ditës së 15-të, i siguruari udhëzohet nivel më të lartë të kujdesit shëndetësor.

 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kujdesin shëndetësor primar

 

1.       Mjekët e përzgjedhur, gjatë periudhës së zgjatjes së kësaj mase, nuk duhet ti thërrasin personat e siguruar në kontrolle parandaluese. Gjatë kësaj periudhe, do të konsiderohet se qëllimet janë përmbushur plotësisht. Kjo do të thotë se numri i planifikuar i qëllimeve, llogaritet si i realizuar plotësisht.

2.       Në mungesë të mjekut të përzgjedhur për shkak të sëmundjes apo izolimit, shërbimet shëndetësore do të ofrohen nga mjeku zëvendësues. Në rast të sëmundjes dhe izolimit të mjekut zëvendësues, Fondi do të mundësojë, pa kufizim emërimin e një mjeku të dytë, dhe sipas nevojës edhe një zëvendësim tjetër. Mjeku i pëzgjedhur do të njoftojë Fondin me email për ndryshimin. Përgjegjësia e mjekut është që të vë në dukje emrin, mbiemrin dhe numrin e telefonit për kontakt të mjekut zëvendësues.

3.       Pagesa e kapitacionit të pushimit mjekësor deri në 30 ditë bëhet nga Fondi.

Në rast se pamundësia për punë zgjat më shumë se 30 ditë, mjeku i rregullt zëvendësues, mund edhe pas kalimit të 30 ditëve të vazdhdojë t’u ofrojë shërbime mjekësore personave të siguruar të mjekut i cili është në pushim mjekësor të zgjatur. Për këtë arsye, pagesa e kapitacionit të mjekut zëvendësues do të bëhet në shumë prej 70% të kapitacionit të mjekut që është në pushim mjekësor (me detyrimin që të marrë përsipër infermierin/en nëse ai / ajo është në punë).

4.       Në qoftë se, gjatë periudhës së zgjatjes së kësaj mase, ekipi mjekësor ngelet pa infermier/e ndërsa institucioni shëndetësor nuk mund të kompletojë ekipin, mjeku, shërbimet shëndetësore i ofron pa infermier/e, për të cilin/cilën Fondi vazhdon të paguajë kompensimin e kapitacionit për ekipin e plotë.

Dhënia e recetave për barnat e mbuluara nga Fondi

1.       Mjeku i përzgjedhur mund të shkruaj recetë për terapi kronike edhe në rastet kur rekomandimi i specialistit/fletëlëshimi është më i vjetër se një vit.

2.       Recetat për terapi kronike, mjeku i përzgjedhur t’i japë për 6 muaj.

3.       Recetat për terapi akute, mjeku i përzgjedhur mund të shkruajë ilaçe me sasi të mjaftueshme deri në 14 ditë, pas mendimit të mjekut.

4.       Përshkrimi  i recetave të heparinës së ulët molekulare ENOXAPARIN dhe NADROPARIN:

 

-          Mjekët amë gjinekologë

Mjekët amë gjinekologë mund të përshkruajnë terapi ampulare clexane ose fraxiparin për gratë shtatzëna, të cilat për herë të parë duhet të fillojnë ta pranojnë dhe për pacientë për të cilët është i nevojshëm vazhdimi i së njëjtës në bazë të rezultateve nga D-dimerët, rezultati i Ehos dhe vërtetim nga transfuziologu ose gjinekologu specialist nga spitali ose klinika, pranuar përmes e-mail-it. Pacientët nuk duhet të shkojnë personalisht tek mjeku specialist, por mjeku amë e siguron mendimin mjekësor përmes e-mail-it nga spitali apo klinika përkatëse. Mendimi mjekësor nuk duhet të jetë në formular/dokument të veçantë, por vetëm e shkruar në e-mail si mesazh nga mjeku gjinekolog. Për nevojat e rimbursimit, mjeku i pëzgjedhur është i obliguar ta shtyp mesazhin elektronik i cila përmban mendimin mjekësor të specialistit nga spitali apo klinika, si zëvendësim të raportit specialistik. E përsërisim, pacienti nuk duhet të shkojë tek mjeku specialit për përshkrim të clexane ose fraxiparin

-          Mjekët amë nga mjekësia e përgjithshme

Mjekët amë nga mjekësia e përgjithshme mund të përshkruajnë terapi ampulare clexane ose fraxiparin për pacientë tek të cilët është e nevojshme vazhdimi i të njëjtës në bazë të rezultateve nga D-dimerët dhe vërtetim nga transfuziologu specialist ose specialisti nga spitali ose klinika, e pranuar përmes e-mail-it. Pacientët nuk duhet të shkojnë personalisht tek mjeku specialist, por mjeku amë siguron mendimin mjekësor përmes e-mail-it nga spitali apo klinika përkatëse. Mendimi mjekësor nuk është i nevojshëm në formular/dokument të veçantë, por vetëm e shkruar në formë të mesazhit në e-mail nga mjeku amë. Për nevojën e rimbursimit, mjeku i zgjedhur është i obliguar ta shtyp mesazhin elektronik i cili përmban mendimin mjekësor të spcialistit nga spitali ose klinika, si zëvendësim të raportit specialistik. E përsërisim, se pacienti nuk duhet të shkojë tek mjeku specialist për përshkrim për clexane ose fraxiparin.

 

 

Shërbime shëndetësore të kujdesit shëndetësor specialistik - konsultativ dhe stomatologjisë së përgjithshme

1.       Për të parandaluar përhapjen e Korona virusit, rekomandohet që institucionet shëndetësore në fushën e stomatologjisë së përgjithshme dhe kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ, duhet të punojnë në orarin e paraparë dhe të ofrojnë vetëm shërbime urgjente.

2.       Gjatë periudhës së vlefshmërisë së masave, përderisa institucionet e kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ nuk mund të ofrojnë shërbime shëndetësore për të siguruarit brenda masës mujore të caktuar, mjetet e papërdorura mund të ripërdoren pas përfundimit të masës, përkatësisht deri në fund të vitit.

 

Verifikimi i pajisjeve ortopedike

Nëse personi i siguruar ka raport të specialistit dhe rezultat nga vlerësimi dhe mendimi, që ështëi vjetër se 1 vit, vlefshmëria e tyre do të zgjatet deri më 31.05.2020. Në bazë të kësaj, mjeku i përzgjedhur mund të përshkruajë vërtetime për përdorim të pajisjeve ortopedike vetëm për periudhën e caktuar.

Vërtetimet për pajisjet ortopedike mbeten për tu verifikuar edhe më tej në sportelet e njësive rajonale, për shkak të pengesave teknike, të njëjtat të verifikohen nga mjeku i përzgjedhur ose specialisti.

Vërtetimin e verifikuar, Fondi në mënyrë zyrtare përmes postës do t'ia dorëzo personit të siguruar në adresën e banimit ose nëse personi i siguruar ka lënë një numër kontakti, me mesazh do të njoftohet për numrin e verifikimit të Vërtetimit. Personi i siguruar, pavarësisht nga mënyra me të cilën njoftohet për vërtetimin e verifikuar (në letër ose me numër verifikimi të pranuar me mesazh), pajisjen e nevojshme mund të ngrejë me provën e identifikimit në shtëpinë ortopedike sipas zgjedhjes së tij.

 

Mënyra e punës së Fondit me institucionet shëndetësore

Pranimi i kërkesave nga institucionet shëndetësore që lidhen me çfarë do lloj ndryshimi të statusit në përputhje me kontratën ose lidhjen e kontratës së re mund të kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

- dokumentet e skanuara dorëzohen me email: luizaa@fzo.org.mk te Fondi,

- me postë ose

- në raste të veçanta në sportel të caktuar për pranimin e dokumenteve

Kontratat e përgatitura, anekset e kontratave dhe njoftimet do të dërgohen me postë në adresën e institucioneve shëndetësore.

Fondi ndjek në mënyrë të vazhdueshme rekomandimet e OBSH-së dhe zbaton të gjitha masat e qeverisë për të mbrojtur shëndetin publik, për parandalimin e përhapjes Covid-19 (Koronavirusit).

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro