Македонски   English   Shqip  


 

Thirrje për personat me të ardhura të ulëta - të papunët-2015

Tabela me kufijtë e të ardhurave të realizuara në familje në bazë të së cilës qytetarët me të ardhura të ulëta mund të aplikojnë për sigurimin shëndetësor dhe detyrimin për të paguar kontributet e sigurimit shëndetësor

Detyrimi për pagesën e kontributeve

Realizimi i të ardhurave (nga - deri)

Shënim

Personat për të cilët kontributet i mbulon Ministria e shëndetësisë (buxheti i RM)

0 denarë

105.600,00 denarë

 

Personat për të cilët kontributet i mbulon Ministria e shëndetësisë (buxheti i RM)

105.600,00 denarë

189.864,00 denarë

Këta persona duhet që 2 muajt paraprak të kenë realizuar të hyra në familje jo më shumë se  17.600,00 denarë

Persona të cilët paguajnë afërsisht 50% të pagës mesatare për punëtor në RM për vitin aktual  (rreth 1.155,00 denarë)

105.600,00 denarë

189.864,00 denarë

 

Persona të cilët paguajnë afërsisht 100% të pagës mesatare për punëtor në RM për vitin aktual  (rreth 2.310,00 denarë)

189.864,00 denarë

 

Të gjithë personat që kanë të hyra më të mëdhaja se 189.864,00 denarë, mundet të sigurohen vullnetarisht duke paguar bazë 100% nga paga mesatare

Paga mesatare e shpallur nga Enti për statistike në muajin janar të vitit 2015

31.644,00 denarë

Baza minimale për llogaritjen dhe pagesën e pagave (në bazë të nenit 15 paragrafi 1 të kontributeve për sigurim të detyrueshëm shoqëror)

15.822,00 denarë

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro