Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2012 година

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА ОД ФЗОМ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА 2012 ГОДИНА

(20.12.2012)
Соопштение за давателите на здравствени услуги во болничка здравствена заштита за здравствени услуги кои не се вршат во јавните здравствени установи и за кои Фондот нема склучено договор со приватни здравствени установи по референтни цени ...повеќе


(20.11.2012)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(09.11.2012)
Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година...
повеќе

(08.11.2012)
Соопштение за преземени мерки за подобрување на имплементацијата на електронската фактура...повеќе

(18.10.2012)
Одлука за предлог на референтни цени на лекови (бр. 02-18500/9 од 09.10.2012 година)...повеќе

Извештај за ДСГ - дијагностичко сродни групи за јануари – јуни 2012 година...повеќе


(17.10.2012)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година ...повеќе


Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година...повеќе

(12.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Упатство за здравствени установи кои обезбедуваат примарна општа здравствена заштита и итна медицинска помош

Упатствоза здравствени установи кои обезбедуваат примарна здравствена заштита - гинекологија

Упатствоза здравствени установи кои обезбедуваат примарна стоматолошка здравствена заштита и итна стоматолошка помош

(04.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за давателите на здравствени услуги за продолжување на важењето на договорите во 2013 година...повеќе

(27.08.2012)
Потсетување за достава на електронска фактура ...повеќе.

(16.08.2012)
Фондот го финализира нацрт Упатството за фактурирање на здравствените услуги за специјалистичко консултативна и болничка здравсвтена заштита од страна на здравствените установи. Истото можете да го преземете од следниот
линк.
Доколку имате прашања или забелешки на нацрт упатството можете да се обратите на следната e-mail адреса
snezana@fzo.org.mk

(02.08.2012)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.08.2012)...повеќе

(18.07.2012)
Предлог Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година...
повеќе


(12.07.2012)
Референтни цени со партиципација во електронска форма (НАПОМЕНА: ЦЕНИТЕ СТАПУВААТ НА СИЛА ОД 12.07.2012 ГОДИНА)...
повеќе

(27.06.2012)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...
повеќе

(21.06.2012)
Нацрт одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...
повеќе

(07.05.2012)
Известување за достава на електронски фактури...повеќе

(30.04.2012)
Известување за ажурирање на податоци...повеќе

Подготовка на годишни анализи...повеќе
Образец за достава на податоци...преземи

Известување за измена на одлука за партиципација за измена на референтни цени од специјалистичко консултативна здравствена заштита...повеќе

(18.04.2012)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(12.04.2012)
Одлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот  квартал на 2012 година...повеќе

(02.04.2012)
Предлог квоти за втор, трет и четврт квартал од 2012 година...преземи
Образложение за предлог квотите...повеќе

Изменети теркови на обрасци за електронска достава на податоци од страна на ЈЗУ...преземи

Образец ГЛБД-(Генерички лекови без доплата) за кои аптеката мора да има барем по еден  лек без доплата...преземи (со важност од 10.04.2012)

(28.03.2012)
Обрасци за изглед на пресметка за дневна болница и болнички ден во стационар...повеќе

(28.03.2012)
Упатство за здравствени установи за начинот на контрола и складирање на оригинална документација од пружени здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничката здравствена дејност...повеќе

(28.03.2012)
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО
За генерирање и доставување на реализирани  потврди  за ортопедски помагала со опис на слогот на податоци од потврдата на електронски медиум...преземи


(16.03.2012)
Информација за измени во начинот на фактурирање на здравствени услуги во специјалистичко консултативна дејност и останати болнички здравствени услуги кои не се евидентираат во ДСГ (дневна болница)...повеќе

(14.03.2012)
ИТНО!
Прашалник за чување на финансиска документација во просториите на здравствената установа и достава на електронска фактура...повеќе

(12.03.2012)

Со цел за подобро запознавање со новите Критериуми и измена на постапката за остварување на правото за боледување, а со тоа и соодветна примена на истите, ФЗОМ врши едукација на докторите специјалисти/субспецијалисти од сите ЈЗУ и ПЗУ кои имаат склучено договор со Фондот како и приватните болници  во Р. Македонија.
Преземи распоред...
тука

(08.03.2012)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести и поврреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата...повеќе

Критериуми за дијагностичките постапки и оцена на привремената спреченост за работа поради болести и повреди или потребата за нега на болен член од потесното семејство...повеќе

Конзилијарно мислење за лекови од листата на лекови на товар на ФЗОМ...преземи

Конзилијарно мислење за продолжено лекување -медицинска рехабилитација...преземи

Kонзилијарно мислење за продолжување на привремена спреченост за работа...
преземи

(07.03.2012)
Дополнување на допис Известување за правилна примена на референтни цени на здравствени услуги од микробиологија (брисеви) со број 07-4024/1 од 28.02.2012 година.. повеќе

(29.02.2012)
Известување за правилна примена на референтни цени на здравствени услуги од микробиологија (брисеви)...повеќе

(27.02.2012)
Критериумите за привремената спреченост за работа...повеќе

(17.02.2012)
ПОКАНА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија Ве известува дека ќе организира работни средби во врска со новиот начин на фактурирање на здравствените услуги...повеќе

(10.02.2012)
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, поканува на работна средба претставник од Вашата програмерска фирма која го изготвува /одржува софтверското решение на ЈЗУ и ПЗУ од специјалистичка здравствена заштита кои имаат договор за работа со Фондот...повеќе

(17.01.2012)
Фондот за здравствено осигурување на Македонија поканува на работна средба во централата на Фондот претставник од Вашата програмерска фирма која го одржува софтверското решение на ПЗУ аптеките кои имаат договор за работа со Фондот...повеќе

(17.01.2012)
Известување за спроведување на дел од договорните обврски од Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување склучен помеѓу ФЗОМ и Вашата здравствена установа...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини