ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.12.2020)