Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија - FZO https://fzo.org.mk/ mk Надминување на проверката за SSL сертификат при најава на портал, ДРГ, Мое Осигурување и е-Трезор (Привремено решение) https://fzo.org.mk/240405-nadminuvane-na-proverkata-za-ssl-sertifikat-pri-najava-na-portal-drg-moe-osiguruvane-i-e <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Надминување на проверката за SSL сертификат при најава на портал, ДРГ, Мое Осигурување и е-Трезор (Привремено решение)</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs1.jpg" width="960" height="540" alt="Надминување на проверката за SSL сертификат при најава на портал, ДРГ, Мое Осигурување и е-Трезор (Привремено решение)" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-04-05T14:26:50+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">05.04.2024 - 16:26</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Почитувани,</p> <p>Со цел да се надминат техничките проблемите со кои се соочивте во текот на денешниот ден при најава на порталот, ДРГ системот, Мое Осигурување и е-Трезор на ФЗОРСМ, во зависност од пребарувачот кој го користите за најава потребно е да примените една од подолу опишаните постапки.</p> <p><strong>Напоменуваме дека наведената постапка потребно е да ја примените<br /> еднократно.</strong></p></div> <div class="field field--name-field-dokumenti-vrska field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Документи врска</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/sites/default/files/2024-04/SSL_Portal.pdf" target="_blank">Постапка за надминување на техничките проблеми</a></div> </div> </div> Fri, 05 Apr 2024 14:26:50 +0000 fzo4 2840 at https://fzo.org.mk Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И. https://fzo.org.mk/240221-soopstenie-vo-vrska-so-lekuvanjeto-vo-stranstvo-za-osigurenikot-li <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И.</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs6.jpg" width="960" height="540" alt="Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-02-21T15:09:06+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">21.02.2024 - 16:09</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>ФЗОРСМ од првиот момент со внимание го следи случајот на Л.И. од неговата хоспитализација во Р. Грција, од каде е донесен на ЈЗУ КАРИЛ, па сѐ до поднесување на барањето за упатување на лекување во странство. </p> <p>Во овој момент во Фондот се водат две одделни постапки. </p> <p>Првата е отпочната уште во септември 2023 година и за неа има отворен предмет кој што сѐ уште е во тек заради некомплетно доставенa медицинска документација, за која е испратено официјално барање до подносителите, меѓутоа неопходната документација за одлучување сѐ уште не е доставена. </p> <p>Од септември 2023 година, пациентот е префлен на ЈЗУ КАРИЛ од каде на сопствена иницијатива на семејството е однесен со медицинско возило во приватна болница, со која ФЗОРСМ нема склучено договор за типот на здравствени услуги кои се пружени, а каде престојувал сѐ до моментот кога на 6.2.2024 година со хеликоптер бил транспортиран во здравствена установа во Австрија.</p> <p>ФЗОРСМ ниту беше известен, ниту пак учествуваше во организацијата за транспортот со хеликоптерот со кој пациентот замина во здравствена установа во Австрија, на иницијатива на семејството. </p> <p>По однос на донесената Одлука од страна на Првостепената комисија на ФЗОРСМ, важно е да се напомене дека истата постапи по документацијата што беше доставена со барањето, како и по документацијата што дополнително ја обезбеди по службена должност. Имено, Одлуката е донесена како резултат на фактот што самиот Предлог за упатување во странство воопшто не содржи конкретна насока за вид на интервенција која е потребно да се изведе при лекувањето во странство, туку истиот содржи само општи процедури за рехабилитација.  </p> <p>Дополнително, предложениот вид на третман од страна на центарот во Австрија се однесува на здравствени услуги од областа на физикална терапија и медицинска рехабилитација.</p> <p>Постапувајќи по барањето, Првостепената комисија на ФЗОРСМ носи негативната одлука.  </p> <p>Овде уште еднаш би сакале да укажеме на законските ограничувања при постапување по овој случај, поточно, согласно член 30 став 1 и став 2 од Закон за здравственото осигурување („Сл. весник на РСМ“ бр. 25/00; 34/00; 96/00; 104/00; 30/01; 48/01; 50/01; 11/02; 31/03; 84/05; 119/05; 37/06; 109/06; 18/07; 36/07; 88/07; 88/07; 106/07; 82/08; 98/08; 142/08; 6/09; 45/09; 67/09; 14/10; 50/10; 156/10; 19/11; 53/11; 166/11; 26/12; 65/12; 145/12; 16/13; 91/13; 187/13; 43/14; 44/14; 97/14; 112/14; 113/14; 188/14; 20/15; 61/15; 61/15; 98/15; 129/15; 150/15; 154/15; 192/15; 217/15; 27/16; 37/16; 120/16; 142/16; 171/17; 275/19; 92/20; 77/21; 285/21; 60/23; 154/23; 209/23):</p> <p>„Осигуреното лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на Фондот, ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во Републиката, а во земјата во која осигуреникот се упатува постои можност за успешно лекување на тоа заболување. </p> <p>Осигуреното лице под условите утврдени во ставот 1 на овој член, може да користи во странство и здравствени услуги на контролни прегледи кои се однесуваат на веќе извршено болничко лекување во странство, одобрено од страна на Фондот, а кои не можат да се извршат во Република Северна Македонија.“</p> <p>Дополнително, согласно член 44 став 3 од Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Сл. Весник на РСМ“ бр. 234/22) стои:</p> <p>„Осигуреното лице на кое клиничкиот конзилиум од соодветната Универзитетска клиника во Скопје му издал предлог за упатување на лекување во странство со цел спроведување на дијагностичка постапка, контролен преглед пред извршување на болничкото лекување, контролни прегледи по завршување на болничкото лекување за кои осигуреното лице не спровело постапка пред Фондот, за лекување кое не е базирано врз усвоена медицинска доктрина и медицина базирана на докази, како и за лекување кое се наоѓа во фаза на клиничка студија и специјализирана медицинска рехабилитација, нема право на надомест на трошоците на товар на Фондот, согласно одредбите од овој Правилник.“  </p> <p>Според овие законски и подзаконски одредби, Фондот може да упати осигуреник само на болничко лекување и контролен преглед по одобрено болничко лекување во странство, но не и на медицинска рехабилитација. </p> <p>Дополнително, сакаме и да потенцираме дека Одлуката на Фондот со која се одбива барањето за упатување во странство, сѐ уште не е конечна. </p> <p>Со добивање на решението, странката е известена за редовните правни патеки кои истата може да ги искористи во управната постапка која што ја води Фондот. </p> <p>Во согласност со позитивната законска регулатива, странката при користењето на правните средства има право да поднесе докази и дополнителна медицинска документација за која цени дека можат да влијаат на постапката, а со која би ја оспорил веќе донесената одлука на Фондот.</p> <p>Со почит,<br /> ФЗОРСМ<br />  </p></div> Wed, 21 Feb 2024 15:09:06 +0000 fzo4 2570 at https://fzo.org.mk Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И. https://fzo.org.mk/240221-soopstenie-vo-vrska-so-lekuvanjeto-vo-stranstvo-za-osigurenikot-li <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И.</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs6.jpg" width="960" height="540" alt="Соопштение во врска со лекувањето во странство за осигуреникот Л.И." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-02-21T15:09:06+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">21.02.2024 - 16:09</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>ФЗОРСМ од првиот момент со внимание го следи случајот на Л.И. од неговата хоспитализација во Р. Грција, од каде е донесен на ЈЗУ КАРИЛ, па сѐ до поднесување на барањето за упатување на лекување во странство. </p> <p>Во овој момент во Фондот се водат две одделни постапки. </p> <p>Првата е отпочната уште во септември 2023 година и за неа има отворен предмет кој што сѐ уште е во тек заради некомплетно доставенa медицинска документација, за која е испратено официјално барање до подносителите, меѓутоа неопходната документација за одлучување сѐ уште не е доставена. </p> <p>Од септември 2023 година, пациентот е префлен на ЈЗУ КАРИЛ од каде на сопствена иницијатива на семејството е однесен со медицинско возило во приватна болница, со која ФЗОРСМ нема склучено договор за типот на здравствени услуги кои се пружени, а каде престојувал сѐ до моментот кога на 6.2.2024 година со хеликоптер бил транспортиран во здравствена установа во Австрија.</p> <p>ФЗОРСМ ниту беше известен, ниту пак учествуваше во организацијата за транспортот со хеликоптерот со кој пациентот замина во здравствена установа во Австрија, на иницијатива на семејството. </p> <p>По однос на донесената Одлука од страна на Првостепената комисија на ФЗОРСМ, важно е да се напомене дека истата постапи по документацијата што беше доставена со барањето, како и по документацијата што дополнително ја обезбеди по службена должност. Имено, Одлуката е донесена како резултат на фактот што самиот Предлог за упатување во странство воопшто не содржи конкретна насока за вид на интервенција која е потребно да се изведе при лекувањето во странство, туку истиот содржи само општи процедури за рехабилитација.  </p> <p>Дополнително, предложениот вид на третман од страна на центарот во Австрија се однесува на здравствени услуги од областа на физикална терапија и медицинска рехабилитација.</p> <p>Постапувајќи по барањето, Првостепената комисија на ФЗОРСМ носи негативната одлука.  </p> <p>Овде уште еднаш би сакале да укажеме на законските ограничувања при постапување по овој случај, поточно, согласно член 30 став 1 и став 2 од Закон за здравственото осигурување („Сл. весник на РСМ“ бр. 25/00; 34/00; 96/00; 104/00; 30/01; 48/01; 50/01; 11/02; 31/03; 84/05; 119/05; 37/06; 109/06; 18/07; 36/07; 88/07; 88/07; 106/07; 82/08; 98/08; 142/08; 6/09; 45/09; 67/09; 14/10; 50/10; 156/10; 19/11; 53/11; 166/11; 26/12; 65/12; 145/12; 16/13; 91/13; 187/13; 43/14; 44/14; 97/14; 112/14; 113/14; 188/14; 20/15; 61/15; 61/15; 98/15; 129/15; 150/15; 154/15; 192/15; 217/15; 27/16; 37/16; 120/16; 142/16; 171/17; 275/19; 92/20; 77/21; 285/21; 60/23; 154/23; 209/23):</p> <p>„Осигуреното лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на Фондот, ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во Републиката, а во земјата во која осигуреникот се упатува постои можност за успешно лекување на тоа заболување. </p> <p>Осигуреното лице под условите утврдени во ставот 1 на овој член, може да користи во странство и здравствени услуги на контролни прегледи кои се однесуваат на веќе извршено болничко лекување во странство, одобрено од страна на Фондот, а кои не можат да се извршат во Република Северна Македонија.“</p> <p>Дополнително, согласно член 44 став 3 од Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Сл. Весник на РСМ“ бр. 234/22) стои:</p> <p>„Осигуреното лице на кое клиничкиот конзилиум од соодветната Универзитетска клиника во Скопје му издал предлог за упатување на лекување во странство со цел спроведување на дијагностичка постапка, контролен преглед пред извршување на болничкото лекување, контролни прегледи по завршување на болничкото лекување за кои осигуреното лице не спровело постапка пред Фондот, за лекување кое не е базирано врз усвоена медицинска доктрина и медицина базирана на докази, како и за лекување кое се наоѓа во фаза на клиничка студија и специјализирана медицинска рехабилитација, нема право на надомест на трошоците на товар на Фондот, согласно одредбите од овој Правилник.“  </p> <p>Според овие законски и подзаконски одредби, Фондот може да упати осигуреник само на болничко лекување и контролен преглед по одобрено болничко лекување во странство, но не и на медицинска рехабилитација. </p> <p>Дополнително, сакаме и да потенцираме дека Одлуката на Фондот со која се одбива барањето за упатување во странство, сѐ уште не е конечна. </p> <p>Со добивање на решението, странката е известена за редовните правни патеки кои истата може да ги искористи во управната постапка која што ја води Фондот. </p> <p>Во согласност со позитивната законска регулатива, странката при користењето на правните средства има право да поднесе докази и дополнителна медицинска документација за која цени дека можат да влијаат на постапката, а со која би ја оспорил веќе донесената одлука на Фондот.</p> <p>Со почит,<br /> ФЗОРСМ<br />  </p></div> Wed, 21 Feb 2024 15:09:06 +0000 fzo4 2570 at https://fzo.org.mk Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И. https://fzo.org.mk/240220-soopshtenie-vo-vrska-so-baraneto-za-upatuvane-na-lekuvane-vo-stranstvo-za-osigurenikot-li <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И.</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs1.jpg" width="960" height="540" alt="Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-02-20T16:32:18+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">20.02.2024 - 17:32</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Решенијата за остварување на права од задолжително здравствено осигурување на осигурените лица, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ги носи согласно законските прописи и правилници.<br />  <br /> Барањето на осигуреното лице Б.И. од Скопје, за неговото дете Л.И., за упатување на лекување во странство, се одби како неосновано, бидејќи не се работи за упатување на лекување во странство туку за извршување на здравствената услуга <strong>медицинска рехабилитација</strong>, како продолжено болничко лекување. <br /> Медицинската рехабилитација, како продолжено болничко лекување, Фондот ја обезбедува во здравствените установи во Република Северна Македонија со кои склучил договор и истата може да ја користат сите осигуреници на Фондот.</p> <p>Според Законот за здравствено осигурување, осигуреното лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на Фондот, само ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во државата, а можност за успешно лекување на тоа заболување постои во земјата во која осигуреникот се упатува. <br /> Под истите услови се користат и здравствени услуги за контролни прегледи кои се однесуваат на веќе извршено болничко лекување во странство, одобрено од страна на Фондот, а кои не можат да се извршат во Република Северна Македонија.</p> <p>Според одредби од Правилникот за начинот на користење на болничкото лекување на осигурените лица во странство, осигуреното лице на кое клиничкиот конзилиум од соодветната Универитетска клиника во Скопје му издал предлог за упатување на лекување во странство, со цел спроведување на специјализирана медицинска рехабилитација, како што е во конкретниов случај - нема право на надомест за трошоците на товар на Фондот. <br /> Според сето ова, одлуката за осигуреникот Л.И., Фондот и лекарските комисии ја донесоа во согласност со горенаведените законски прописи. </p> <p>Со почит,<br /> ФЗОРСМ<br />  </p></div> Tue, 20 Feb 2024 16:32:18 +0000 fzo4 2562 at https://fzo.org.mk Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И. https://fzo.org.mk/240220-soopshtenie-vo-vrska-so-baraneto-za-upatuvane-na-lekuvane-vo-stranstvo-za-osigurenikot-li <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И.</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs1.jpg" width="960" height="540" alt="Соопштение во врска со барањето за упатување на лекување во странство за осигуреникот Л.И." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-02-20T16:32:18+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">20.02.2024 - 17:32</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Решенијата за остварување на права од задолжително здравствено осигурување на осигурените лица, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ги носи согласно законските прописи и правилници.<br />  <br /> Барањето на осигуреното лице Б.И. од Скопје, за неговото дете Л.И., за упатување на лекување во странство, се одби како неосновано, бидејќи не се работи за упатување на лекување во странство туку за извршување на здравствената услуга <strong>медицинска рехабилитација</strong>, како продолжено болничко лекување. <br /> Медицинската рехабилитација, како продолжено болничко лекување, Фондот ја обезбедува во здравствените установи во Република Северна Македонија со кои склучил договор и истата може да ја користат сите осигуреници на Фондот.</p> <p>Според Законот за здравствено осигурување, осигуреното лице може да користи болничко лекување во странство со одобрение на Фондот, само ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во државата, а можност за успешно лекување на тоа заболување постои во земјата во која осигуреникот се упатува. <br /> Под истите услови се користат и здравствени услуги за контролни прегледи кои се однесуваат на веќе извршено болничко лекување во странство, одобрено од страна на Фондот, а кои не можат да се извршат во Република Северна Македонија.</p> <p>Според одредби од Правилникот за начинот на користење на болничкото лекување на осигурените лица во странство, осигуреното лице на кое клиничкиот конзилиум од соодветната Универитетска клиника во Скопје му издал предлог за упатување на лекување во странство, со цел спроведување на специјализирана медицинска рехабилитација, како што е во конкретниов случај - нема право на надомест за трошоците на товар на Фондот. <br /> Според сето ова, одлуката за осигуреникот Л.И., Фондот и лекарските комисии ја донесоа во согласност со горенаведените законски прописи. </p> <p>Со почит,<br /> ФЗОРСМ<br />  </p></div> Tue, 20 Feb 2024 16:32:18 +0000 fzo4 2562 at https://fzo.org.mk Фондот донесе нов Правилник за биомедицинско потпомогнато оплодување https://fzo.org.mk/240118-fondot-donese-nov-pravilnik-za-biomedicinsko-potpomognato-oploduvane <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Фондот донесе нов Правилник за биомедицинско потпомогнато оплодување</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2024-01-18T13:35:14+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">18.01.2024 - 14:35</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ја известуваме јавноста дека Фондот донесе нов Правилник за критериумите за склучување договори и  начин на плаќање  и постапка за остварување на правото и на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита (Сл.Весник на РСМ бр.5/2024 година), со кој се уредени правата и обрските на здравствените  установи и Фондот, како и правата на осигурените лица за остварување на постапка за БПО на товар на средствата на Фондот</p> <p>Во правилникот Дефинирана е постапката за поднесување на документација за БПО како и потребната документација што треба да ја обезбеди  осигуреното лице.</p> <p>Во делот за потребна документација  во посебни точки е утврдена  медицинската документација за жената, мажот</p> <p>за двајцата партнери, за деловна жена како и потребната  документација за отстварување право на бпо со  криопрезервиран материјал</p> <p>и гестациски носител.</p> <p>Покрај медицинската наведена е потребната административна документација потребна за започнување на постапката за БПО.</p> <p> </p> <p>Во зависност од медицинската документација и стручното мислење,  утврдени се 5 нови Протоколи, и тоа:</p> <ol><li>Стандарден протокол за БПО – Образец 1.1</li> <li>Протокол за БПО со криопрезервирани јајце клетки (сопствени или донорски) – Образец 1.2</li> <li>Протокол за БПО со криопрезервирани сперматозоиди (сопствени или донорски) – Образец 1.3</li> <li>Протокол за БПО со ембриотрансфер на криoпрезервирани ембриони (сопствени или донорски)  – Образец 1.4</li> <li>Протокол за БПО со гестациски носител – Образец 1.5</li> </ol><p> </p> <p>За секој Протокол  Фондот има утврдено повеќе пакети со референтна цена.</p></div> Thu, 18 Jan 2024 13:35:14 +0000 fzo4 2341 at https://fzo.org.mk Известување за поднесување барање за склучување договори за 2024 година со јавни здравствени установи и анекс на договор со ... https://fzo.org.mk/231222-izvestuvane-za-podnesuvane-barane-za-skluchuvane-dogovori-za-2024-godina-so-javni <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Известување за поднесување барање за склучување договори за 2024 година со јавни здравствени установи и анекс на договор со ...</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs1.jpg" width="960" height="540" alt="Документи" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-12-22T11:59:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">22.12.2023 - 12:59</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Фондот за здравствено оосигурување на Република Северна Македонија ве известува дека почнува со постапката за склучување на договори/анекси на договори со Јавни здравствени установи за 2024 година и истото ќе се одвива по електронски пат, преку користење на веб порталот на фондот, со тоа што овластените лица ќе можат да потпишат договор/анекс на договор со валиден квалификуван дигитален сертификат.</p> <p><a href="/dogovori-so-zdravstveni-ustanovi">Барања за договори со здравствени установи</a></p> </div> Fri, 22 Dec 2023 11:59:02 +0000 fzo4 2049 at https://fzo.org.mk Известување за поднесување барање за склучување договори за 2024 година со јавни здравствени установи и анекс на договор со ... https://fzo.org.mk/231222-izvestuvane-za-podnesuvane-barane-za-skluchuvane-dogovori-za-2024-godina-so-javni <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Известување за поднесување барање за склучување договори за 2024 година со јавни здравствени установи и анекс на договор со ...</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/img/pages/docs1.jpg" width="960" height="540" alt="Документи" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/41" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo4</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-12-22T11:59:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">22.12.2023 - 12:59</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Фондот за здравствено оосигурување на Република Северна Македонија ве известува дека почнува со постапката за склучување на договори/анекси на договори со Јавни здравствени установи за 2024 година и истото ќе се одвива по електронски пат, преку користење на веб порталот на фондот, со тоа што овластените лица ќе можат да потпишат договор/анекс на договор со валиден квалификуван дигитален сертификат.</p> <p><a href="/dogovori-so-zdravstveni-ustanovi">Барања за договори со здравствени установи</a></p> </div> Fri, 22 Dec 2023 11:59:02 +0000 fzo4 2049 at https://fzo.org.mk Филиповска-Грашкоска на Втората конференцијата на АмЧам (AmCham): „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“ https://fzo.org.mk/231109-filipovska-grashkoska-na-vtorata-konferencijata-na-amcham-amcham-pogled-vo-idninata-na <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Филиповска-Грашкоска на Втората конференцијата на АмЧам (AmCham): „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-11/231109-konferencija-04.jpg" width="960" height="540" alt="Конференција за здравствено осигурување" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo1</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-09T13:32:50+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">09.11.2023 - 14:32</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Директорката на Фондот за здравствено осигурување, м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, учествуваше на Втората конференција за здравствена заштита, што се одржа на 8 ноември 2023 година, под наслов „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“, а чиј домаќин беше Американската стопанска комора во Северна Македонија (AmCham).</p> <p>На оваа национална конференција за здравствена заштита, која служи како платформа за здружување на креаторите на политиките, лидерите во индустријата, здравствените работници и ценети експерти, директорката Филиповска-Грашкоска даде осврт на предизвиците и идните можни развојни насоки во здравствениот систем на Северна Македонија од аспект на Фондот, со единствена цел – обезбедување што поголем број и модерни здравствени услуги и лекови за осигурениците на Фондот. Таа истакна дека за Фондот од особена важност е обновувањето на „Позитивната листа на лекови“ и дека Фондот е посветен, во соработка со надлежните институции, да обезбеди повеќе финансиски средства, односно поголем буџет наменет за лекови за потребите на сите осигуреници.&nbsp;</p> <p>На Конференцијата говореа и министерот за здравство, Фатмир Меџити, советничката за здравство во Владата на РСМ, Ана Данева-Маркова, и Роберт Беќировски, заменик-директор во МАЛМЕД. А предавања одржаа и светски познати експерти од областа, Боги Алијасон - директор за здравство при Институтот за Футуристички студии од Копенхаген и професорот Марцих Чех од Варшава.&nbsp;</p> </div> <div class="a-gallery field field--name-field-galerija field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-03.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;1&quot;}" role="button" title="1" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;1&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-03.jpg" width="960" height="540" alt="1" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-02.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;2&quot;}" role="button" title="2" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;2&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-02.jpg" width="960" height="540" alt="2" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-05.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;3&quot;}" role="button" title="3" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;3&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-05.jpg" width="960" height="540" alt="3" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> Thu, 09 Nov 2023 13:32:50 +0000 fzo1 1665 at https://fzo.org.mk Филиповска-Грашкоска на Втората конференцијата на АмЧам (AmCham): „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“ https://fzo.org.mk/231109-filipovska-grashkoska-na-vtorata-konferencijata-na-amcham-amcham-pogled-vo-idninata-na <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Филиповска-Грашкоска на Втората конференцијата на АмЧам (AmCham): „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <img property="schema:image" loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-11/231109-konferencija-04.jpg" width="960" height="540" alt="Конференција за здравствено осигурување" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">fzo1</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-09T13:32:50+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">09.11.2023 - 14:32</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Директорката на Фондот за здравствено осигурување, м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, учествуваше на Втората конференција за здравствена заштита, што се одржа на 8 ноември 2023 година, под наслов „Поглед во иднината на нашиот здравствен систем“, а чиј домаќин беше Американската стопанска комора во Северна Македонија (AmCham).</p> <p>На оваа национална конференција за здравствена заштита, која служи како платформа за здружување на креаторите на политиките, лидерите во индустријата, здравствените работници и ценети експерти, директорката Филиповска-Грашкоска даде осврт на предизвиците и идните можни развојни насоки во здравствениот систем на Северна Македонија од аспект на Фондот, со единствена цел – обезбедување што поголем број и модерни здравствени услуги и лекови за осигурениците на Фондот. Таа истакна дека за Фондот од особена важност е обновувањето на „Позитивната листа на лекови“ и дека Фондот е посветен, во соработка со надлежните институции, да обезбеди повеќе финансиски средства, односно поголем буџет наменет за лекови за потребите на сите осигуреници.&nbsp;</p> <p>На Конференцијата говореа и министерот за здравство, Фатмир Меџити, советничката за здравство во Владата на РСМ, Ана Данева-Маркова, и Роберт Беќировски, заменик-директор во МАЛМЕД. А предавања одржаа и светски познати експерти од областа, Боги Алијасон - директор за здравство при Институтот за Футуристички студии од Копенхаген и професорот Марцих Чех од Варшава.&nbsp;</p> </div> <div class="a-gallery field field--name-field-galerija field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-03.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;1&quot;}" role="button" title="1" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;1&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-03.jpg" width="960" height="540" alt="1" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-02.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;2&quot;}" role="button" title="2" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;2&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-02.jpg" width="960" height="540" alt="2" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a href="https://fzo.org.mk/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-05.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;3&quot;}" role="button" title="3" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-4SyouZsDxSk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;3&quot;}"><img src="/sites/default/files/img/news/231109-konferencija-05.jpg" width="960" height="540" alt="3" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> Thu, 09 Nov 2023 13:32:50 +0000 fzo1 1665 at https://fzo.org.mk