Измена во законот за здравтвено осигурување во врска со боледувањето