Новости ортопедски помагала

Известување за ортопедски куќи /аптеки кои имаат активен договор за издавање на ортопедски и други помагала

За време на привремената спреченост поради технички проблеми при процесот на електронска заверка/нарачка/испорака и фактурирање на ортопедски и други помагала, Подрачните служби на Фондот и засегн...

Известување за ортопедски куќи /аптеки кои имаат активен договор за издавање на ортопедски и други помагала

За време на привремената спреченост поради технички проблеми при процесот на електронска заверка/нарачка/испорака и фактурирање на ортопедски и други помагала, Подрачните служби на Фондот и засегн...

Известување до правните лица кои испорачуваат ортопедски помагала и специјалистичките ординации со дејност ортодонција и протетика

Известување за постапување доколку во периодот од 06.08 до 11.08.2021 година имавте проблем со внесување на ДАТУМОТ НА ИСПОРАКА на порталот на ФЗОРСМ.

Фондот за здравствено осигурување објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи – аптеки

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи

Направено е ново шифрирање на новововедените ставки за пелени.

Согласно   објавените  измените на правилникот   за индикациите за остварување  на право на ортопедски и други помагала  бр.10   од   20.01.2014 година  направено е  ново шифрирање на  новововедените  ставки за пелени.

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Известување за ортопедските куќи

Известување за ортопедските куќи Ве известуваме дека рокот за достава на фактурите за месец април, согласно потпишаниот договор за 2011/2012 година до подрачните служби на Фондот од 10 април , се пролонгира до 15 апри, со цел да Ви овозможиме во целост да се подготвите за новиот начин на фактурирање.

Известување

Почитувани ве известуваме дека е објавена нова верзија од техничкото упатство за генерирање и доставување на реализирани  потврди  за ортопедски помагала со опис на слогот на податоци од потврдата на електронски медиум

Измени во техничкото упатство за генерирање и доставување на реализирани потврди за ортопедски помагала со опис на слогот на податоци од потврдата на електронски медиум

Според Одлуката на Управниот одбор на ФЗОМ почнувајќи од 01.04.2011 година, ортопедските куќи со кој Фондот има случено договор за соработка фактурите за издадените ортопедски помагала до Фондот за здравствено осигурување ќе ги доставуваат во електронска форма.Доставата на фактурите во електронска форма ќе започне во месец мај, со фактура за испорачани помагала за месец април

Известување во врска со начинот на фактурирање на ортопедските куќи

Според Одлуката на Управниот одбор на ФЗОМ почнувајќи од 01.04.2011 година, ортопедските куќи со кој   Фондот има случено договор за соработка фактурите за издадените ортопедски помагала до Фондот за здравствено осигурување ќе  ги доставуваат во електронска форма.Доставата на фактурите во електронска форма ќе започне во месец мај, со фактура за испорачани помагала за месец април.