Лекови на товар на ФЗОРСМ

Листа на лекови кои паѓаат на на Фондот за здравствено осигурување

Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување

Со оваа Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Листа на лекови), се утврдуваат: Листа А - Листа на лекови за примарна здравствена заштита кои паѓаат на товар на Фондот и Листа Б - Листа на лекови за болничка здравствена заштита кои паѓаат на товар на Фондот