Е-рецепт

Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење

Од страна на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување, за време на изречената мерка за спречување на ширењето и сузбивање на заразата од Covid–19 (Коронавирус), се донесени одредени мерки и активности во делот на работењето на здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот.

Соопштение за потпишување на еРецепт со квалификуван дигитален сертификат (токен)

Со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, е регулирано дека општо прифатен електронски потпис е електронски потпис ако: исклучиво и единствено е поврзан со потписникот и може од него со сигурност да се утврди потписникот.