Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење (01.02.2021 година)

Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење (01.02.2021 година)

Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење (01.02.2021 година)