Закон за здравствена заштита

Закон за здравствена заштита

ВО СИЛА

Со овој закон се уредуваат правата од здравствената заштита на граѓаните, односите и правата од здравственото осигурување, постапката на користењето на здравствената заштита и системот и организацијата на здравствената заштита.