Интерна огласна табла

Интерна огласна табла

Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, е институција од јавен интерес во чија надлежност е управувањето со активностите во доменот на задолжителното здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија.

Врз основа на член 22,  23 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год),  и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3  од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен Весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2018 за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 3/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Пријава за кандидатите

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 2/2018 за унапредување на  3 (три) административни службеници во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), , ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас број 1/2018 за унапредување на административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Пријава за кандидатите

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор по интернен оглас број 03/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 01/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Јавни огласи за вработување

Title ОБЈАВЕН РОК Одлука СТАТУС
Оглас за вработување на определено време 02/2024 - ВО МИРУВАЊЕ 16.02.2024 Активен
Оглас за вработување на определено време 01/2024 - ВО МИРУВАЊЕ 16.02.2024 Активен
Јавен оглас за вработување 06/2022 03.01.2023 Завршен
Јавен оглас за вработување 06/2022 03.01.2023 Завршен
Јавен оглас за вработување 5/2018 02.10.2018 Завршен

Интерни огласи за унапредување

Title ОБЈАВЕН РОК Одлука СТАТУС
Интерен оглас 01/2023 за унапредување на 15 административни службеници 01.12.2023 Завршен
Интерен оглас за унапредување 01/2022 26.12.2022 Завршен
Интерен оглас за унапредување 01/2021 07.12.2021 Завршен
Интерен оглас за унапредување 1/2018 27.04.2018 Завршен
Интерен оглас за унапредување 3/2018 15.11.2018 Завршен
Интерен оглас за унапредување 2/2018 19.10.2018 Завршен