Интерен оглас 01/2023 за унапредување на 15 административни службеници

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и Сл.весник на РСМ 275/19,14/20,215/21 и 99/22), ФЗОРСМ објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2023

за унапредување на 15(петнаесет) административни службеници 

Оглас број
01/2023
Оглас дата
Оглас рок
Објавено на
01.12.2023
Оглас состојба
Завршен