Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Комуникација по подрачни служби

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, назначи лица за комуникација со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување и помош од секоја подрачна служба одделно во состав:

Подрачна служба/сектор Лице Email Телефонски број
Берово Лена Тренчевска lenat@fzo.org.mk 033/470-500
Битола Пецо Ѓорѓијовски pecog@fzo.org.mk 075 844 712
Мак Брод Драган Јандрески draganj@fzo.org.mk 076-339-142 ; 045-275812
Валандово Лилјана Мишкова liljanami@fzo.org.mk 034/382-047 ;  070/219-592
Виница Марика Атанасова marikaa@fzo.org.mk 076 467 130
Гевгелија Илинка Аксеновска Митановска ilinkaa@fzo.org.mk 078/324-045
Гостивар Мојсе Димитријески mojsed@fzo.org.mk 070/251-656
Дебар Анита Дика anitad@fzo.org.mk 076-467-957
Делчево Јонче Димитровски jonced@fzo.org.mk 078-366-268
Демир Хисар Цане Стевковски

CaneS@fzo.org.mk

070/776-743 ; 047/277-744
Кавадарци Ленца Богева LenceB@fzo.org.mk 072/250-931
Кичево Реџеп Салиу redzeps@fzo.org.mk 045/225-179
Кочани Марин Апостолов marina@fzo.org.mk 070/815-370     033/297-135
Кратово Блага Лазова blagal@fzo.org.mk 031/481-994
Крива Паланка Снежана Величковска snezanav@fzo.org.mk 075/200-860
Крушево Елица Котеска elicak@fzo.org.mk 048/477-123
Куманово Светлана Стевчевска svetlanaS@fzo.org.mk 031/ 420 076 лок. 114
Неготино Атанас Пенков atanasp@fzo.org.mk 071/520-157
Охрид Стефан Бунташоски stefanb@fzo.org.mk 075/606-808 ; 046/260-265 лок.40
Прилеп Мартина Богданвска martinab@fzo.org.mk 075-203-311 ; 048-427-360 лок. 129
Пробиштип Тони Заовски toniz@fzo.org.mk 032/483-133
Радовиш Савка Атанасова savkaA@fzo.org.mk 078/583-714
Ресен Сузана Монавчева suzanamo@fzo.org.mk 078/365-664
Св Николе Андреја Јосифовски andreaj@fzo.org.mk 077/853-197
Скопје Златко Јовановски zlatkoj@fzo.org.mk 077/827-944
Татјана Митева           tatjanam@fzo.org.mk 076 339-082
Струга Ацо Белески acob@fzo.org.mk 071/322-980
Струмица Весна Поцкова vesnap@fzo.org.mk 078/552-833
Тетово Амир Асани amira@fzo.org.mk 070/534-695
    Велес Валентина Делиманчева Андреева valentinad@fzo.org.mk 076/469-202 ; 043/233-644 лок.103
   Штип Зоран Гичев zorang@fzo.org.mk 077/531-089
   Јавни набавки Васе Стратров vstratrov@fzo.org.mk

070/316-869

Одделение за буџетска координација и преговарање Даниела Петковска danielap@fzo.org.mk

 02/3289-016

 

Назначената група на вработени имаат за задача да остваруваат комуникација со онаа категорија на граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел да им се укаже секаква помош при користењето на своите права во Фондот за здравствено осигурување на Македонија