Пристап до информации од јавен карактер

Пристап до податоци од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник бр. 13/06 и бр. 6/10) и член 12 став 4 алинеа 12 од Статутот на Фондот за здравствено осигурување (Сл. Весник бр. 27/2012) Директорот на  Фондот за здравствено осигурување со Решение ги назначи следните лица за контакт:

За информации од јавен карактер поврзани со права и обврски кои произлегуваат од здравствено осигурување:

Елизабета Белазелкоска-Спироска Сектор за комуникации и административна подршка elizabetab@fzo.org.mk
Јованка Ѕунѕуровска Сектор за комуникации и административна подршка jovankaz@fzo.org.mk