Извештаи за реализација на средства

Месечни извештаи за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на јавните здравствени установи