Извештаи за потрошувачка на лекови за ПЗЗ

Годишен извештаи за потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на фондот во примарната здравствена заштита