Како да станете осигурено лице

Како да станете осигурено лице

Задолжително здравствено осигурување

Со Законот за здравствено осигурување се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување.

Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите граѓани на Р. Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со овој закон.

Постапка за стекнување на својство на осигурено лице

  1. Eвидентирање на обврзник за плаќање на придонес
  2. Утврдување (стекнување) на својство на осигурено лице
  3. Докажување на својство на осигурено лице
  4. Основи на осигурување