Соопштенија

Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус COVID-19

Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа е навистина неопход...

Соопштение за технички проблеми кај порталот на ФЗОРСМ

Заради технички проблеми дел од услугите достапни на порталот на ФЗОРСМ  се извршуваат  забавено, ова особено се однесува на делот поврзан со фактурирањето кон  ФЗОРСМ на  Здравствените установи за обезбедените здравствени услуги кон осигурениците  во изминатиот месец.

Соопштение за продолжување на боледување

Продолжување на боледување по сите основи, избраниот лекар врши врз основа на непосреден преглед на осигуреното лице. При тоа почнувајќи од 28.07.2021 година (среда) потребната скенирана документација(ПСР образецот и извештајот од специјалист/конзилијарно мислење/отпусно писмо)...

Издавање на лабораториски упат ЛУ 1- COVID – 19 од избран лекар

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр.303/2020 на 21.12.2020 година, објавена е Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, со која се воведува новиот образец на Лабораториски упат 1 – COVID-19-(SARS-CoV2) -“ЛУ1-COVID-19. На одлуката направена е исправка во Службен весник на Република Северна Македонија бр.311/2020 од 28.12.2020 година, со која е објавен и самиот образец на овој упат кој е потребно да се применува во пракса.

Соопштение за пререгистрација / регистрација во задолжително здравствено осигурување на лицата со пониски и повисоки приходи

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија секоја година на почеток на месец февруари, ги објавува лимитите за остварени приходи поради потребата од пререгистрација/регистрација за лицата со ниски и повисоки примања, со цел да имаат континуитет во здравственото осигурување.

Соопштение до осигурените и овластените лица на здравствените установи/правни лица кои имаат сметки во Еуростандард банка

Во врска со Соопштението на Народна банка на Република Северна Македонија објавено на 12.08.2020 година за укинување на дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје, СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите осигуреници кои имаат поведено постапка во Фондот за остварување на некое право од задолжителното здравствено осигурување како и овластените лица на здравствените установи/ правни лица со активен договор со Фондот, кои имаат трансакциски сметки во Еуростандард банка АД Скопје, во најкраток можен рок да достават известување до Фондот на која трансакциска сметка од друга банка во РСМ би сакале да им продолжи исплата на средства, во наредниот период.

Соопштение до осигурените лица и овластените лица на здравствените установи кои имаат сметки во Еуростандард банка АД Скопје

Соопштение до осигурените лица на Фондот и овластените лица на здравствените установи/правни лица кои имаат трансакциски сметки во Еуростандард банка АД Скопје

Соопштение за ПЗУ од специјалистичко консултативна здравствена заштита

На здравствените установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита, за време на важење на времените мерки заради спречување од ширење на Коронавирусот од страна на Фондот и Министерството за здравство им беше препорачано да пружаат здравствени услуги на осигурените лица само во итни случаи.

Пропишување и издавање на лекови без хартија преку воведување на еРецепт

Фондот за здравствено осигурување од утре, први мај 2020 година воведува пропишување и издавање на лекови без хартија, преку електронски рецепт еРецепт за хронична терапија за хронично болни лица

Соопштение - За одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотици

Фондот за здравствено осигурување активно ја поддржува и годинава учествува во националната кампања за подигнување на јавната свест за правилно користење на антибиотиците, во рамките на одбележувањето на Светската недела за рационална употреба на антибиотиците и Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците со цел зачувување на нивната особена тераписка важност и вредност како лекови кои спасуваат животи.

Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто

Соопштение - Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто, зголемување на надоместокот за аптеки на 18 насто