Фондот донесе нов Правилник за биомедицинско потпомогнато оплодување

Ја известуваме јавноста дека Фондот донесе нов Правилник за критериумите за склучување договори и  начин на плаќање  и постапка за остварување на правото и на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита (Сл.Весник на РСМ бр.5/2024 година), со кој се уредени правата и обрските на здравствените  установи и Фондот, како и правата на осигурените лица за остварување на постапка за БПО на товар на средствата на Фондот

Во правилникот Дефинирана е постапката за поднесување на документација за БПО како и потребната документација што треба да ја обезбеди  осигуреното лице.

Во делот за потребна документација  во посебни точки е утврдена  медицинската документација за жената, мажот

за двајцата партнери, за деловна жена како и потребната  документација за отстварување право на бпо со  криопрезервиран материјал

и гестациски носител.

Покрај медицинската наведена е потребната административна документација потребна за започнување на постапката за БПО.

 

Во зависност од медицинската документација и стручното мислење,  утврдени се 5 нови Протоколи, и тоа:

  1. Стандарден протокол за БПО – Образец 1.1
  2. Протокол за БПО со криопрезервирани јајце клетки (сопствени или донорски) – Образец 1.2
  3. Протокол за БПО со криопрезервирани сперматозоиди (сопствени или донорски) – Образец 1.3
  4. Протокол за БПО со ембриотрансфер на криoпрезервирани ембриони (сопствени или донорски)  – Образец 1.4
  5. Протокол за БПО со гестациски носител – Образец 1.5

 

За секој Протокол  Фондот има утврдено повеќе пакети со референтна цена.