Новости КОВИД19

Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус) во делот на работењето на здравствените установи

Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19 (Коронавирус), Управниот Одбор на Фондот, ги донесе следните мерки и препораки за здравствените установи кои имаат склучено договор со Фон...

Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус COVID-19

Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа е навистина неопход...

Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа е навистина неопходно.

Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи

Соопштение - Издавање на лабораториски упат ЛУ 1- COVID – 19 од избран лекар

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр.303/2020 на 21.12.2020 година, објавена е Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, со која се воведува новиот образец на Лабораториски упат 1 – COVID-19-(SARS-CoV2) -“ЛУ1-COVID-19.

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус

СООПШТЕНИЕ за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус) во делот на работењето на здравствените установи

Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Известување за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза

По однос на почестите прашања од подрачните служби како и од фирмите за тоа како да се регулира правото на надоместок на плата за време на привремена спреченост за рабоа на вработените лица кои имаат симптоми и се заболени од COVID – 19 (Коронавирус), на лица кои се во изолација заради спречување на зараза но се асимптоматични (односно немаат знаци на болеста) а за кои е констатирано дека се заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и за лица кои се во изолација (карантин) заради спречување на зараза но за истите не е потврдено дека се заболени од COVID – 19 (Коронавирус)

Соопштение за избрани лекари од дејноста гинекологија и стоматологија

Согласно насоките дадени од ФЗОРСМ до избраните лекари, целите се смета дека се исполнети во целост за периодот на траење на времените мерки (немате обврска да ги повикувате осигурените лица на превентивни прегледи).

Соопштение - Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19

Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа е навистина неопходно.

Одлука за утврдување на мерки за заштита на осигурените лица и на другите учесници во постапката при остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

Одлука за утврдување на мерки за заштита на осигурените лица и на другите учесници во постапката при остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи

СООПШТЕНИЕ за активностите кои ги презема Фондот за  време на изречената мерка  за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи

Соопштение - Мерки за постапување во време на изречена мерка за спречување на ширење и сузбивање на зараза од Covid – 19 – Коронавирус

Следејќи ги заложбите, мерките и активностите на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и Кризниот штаб за справување со „корона“ вирусот, како и на сите институции, надлежни за справување со Коронавирусот Covid – 19 “, Фондот за здравствено осигурување, како институција со висока општествена одговорност, на седница на Управниот одбор на 13 март 2020 година, презема низа мерки со кои ќе им ги олесни услугите на своите осигуреници.

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи - аптеки

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи - аптеки