Новости КОВИД19

Одлука за утврдување на мерки за заштита на осигурените лица и на другите учесници во постапката при остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

Одлука за утврдување на мерки за заштита на осигурените лица и на другите учесници во постапката при остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи - аптеки

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи - аптеки

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи

СООПШТЕНИЕ за активностите кои ги презема Фондот за  време на изречената мерка  за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи

Соопштение - Мерки за постапување во време на изречена мерка за спречување на ширење и сузбивање на зараза од Covid – 19 – Коронавирус

Следејќи ги заложбите, мерките и активностите на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и Кризниот штаб за справување со „корона“ вирусот, како и на сите институции, надлежни за справување со Коронавирусот Covid – 19 “, Фондот за здравствено осигурување, како институција со висока општествена одговорност, на седница на Управниот одбор на 13 март 2020 година, презема низа мерки со кои ќе им ги олесни услугите на своите осигуреници.