Новости ПЗЗ

Упатство за новиот рецептен образец за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ

Фондот за здравствено осигурување на Македонија врз основа на договорните одредби, законските и подзаконските прописи во кои спаѓа и Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.105 од 01.08.2011 година) пропишува дека лековите на товар на ФЗОМ за ПЗЗ се пропишуваат на рецептен образец на ФЗОМ утврден од Управниот Одбор. 

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Упатство за препишување на рецепти од страна на матичните лекари

Упатство за постапување на избраните лекари (општа медицина, геникологија и стоматологија) во врска со обврската за пропишување на лекови на печатен рецепт на товар на фондот заз дравствено осигурување на Македонија