Новости БЗЗ

Упатство за следење на успешноста на работењето на здравствените установи кои обезбедуваат дијализни третмани на осигурените лица

Упатство за следење на успешноста на работењето на здравствените установи кои обезбедуваат дијализни третмани на осигурените лица

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство