Терк табела за достава на податоци за потрошувачка на лекови за 2017 и 2018 година од ЈЗУ со допис број 15-4165/1 од 18.03.2019 година