Годишни извештаи

Годишни извештаи за работењето на Фондот и анализа за економско-финансиското работење на Фондот и Јавните здравствени установи