Годишни извештаи

Годишни извештаи за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и анализа за економско-финансиското работење на Фондот и јавните здравствени установи