Извештаи од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Извештаи од извршени финансиски контроли на начинот на искажување на здравствените услуги во јавните здравствени установи