Извештаи од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Извештаи од извршени финансиски контроли на начинот на искажување на здравствените услуги во јавните здравствени установи

Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 01.01.-31.12.2013 година

 

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

 

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ за 2011 година

 

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ 2011