Извештај од извршена финансиска контрола за 2015 година

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ 

 

Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

 

 

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ